För konsumenten är det svårt och ibland omöjligt att ha koll på vad produkterna vi köper innehåller och vilka risker vi utsätts för när vi använder dessa produkter. Det är orimligt att lägga ansvaret för en giftfri miljö på marknadens parter genom företags självreglering eller konsumentens valmöjligheter. För att skydda konsumenter och miljön från farliga ämnen behövs en förstärkt och moderniserad lagstiftning. Samtidigt behöver även företagen ta sitt ansvar. 

Så tycker konsumenterna

Det finns en utbredd oro bland konsumenter för hur farliga ämnen i konsumentprodukter påverkar hälsan och miljön. 9 av 10 konsumenter uppger att de är oroliga för hur kemikalier som släpps ut idag skadar miljön, sig själva, sina barn och framtida generationer. Samtidigt som antalet kemikalier på marknaden ökar lavinartat kommer det ständigt nya rapporter om kemikaliers negativa effekter på människors hälsa, den biologiska mångfalden och vår planet. Konsumenters oro är befogad och måste tas på allvar genom skarpa åtgärder på politisk nivå och av företag. 

Våra lösningar för minskad exponering av farliga ämnen

Kemikaliefrågan är allvarlig och effektivare metoder för riskbedömning och skärpt lagstiftning behövs nu. Antalet kemikalier på marknaden kommer enligt OECD att fördubblas inom 30 år. Kemikalier som vi med dagens metoder och lagstiftning inte kommer lyckas reglera för att skydda människors hälsa och miljön. Vi har därför tagit fram 20 lösningar för att minska framtidens kemikaliekaos som riskerar att uppstå när konsumenter får agera testkaniner i ett experiment de inte givit sitt samtycke till. 

Några av våra lösningar

Tillämpa försiktighetsprincipen

Kemikalielagstiftningen ska alltid baseras på vetenskap, men i de fall osäkerhet råder ska försiktighetsprincipen tillämpas. Samtliga tillåtna gränsvärden bör minskas till en tiondel av nuvärdet, såsom föreslås i SOU 2019:45.

Förbättrade riskbedömningar

Riskbedömningar ska göras för hela ämnesgrupper för att minska risken för att ett farligt ämne byts ut mot ett liknande s k felaktig substitution. Dessutom ska vedertagna metoder för riskbedömning av kemikalieblandningar användas, och anslagen till forskning om cocktaileffekter och hur man bäst minskar dessa ska utökas.

Förbjud farliga ämnen

Biocider i kläder, PFAS, hormonstörande ämnen och cancerframkallande ämnen i konsumentprodukter måste förbjudas. Prioritera ämnen i produkter för barn, ämnen som kommer i kontakt med livsmedel samt ämnen i kosmetika och hudvårdsprodukter.

Tillsyn och marknadskontroll

Avsätt mer resurser och ge nödvändiga befogenheter för att möjliggöra en effektiv och förebyggande kemikaliekontroll. Samarbetet med Tullverket bör intensifieras liksom samarbetet mellan tillsynsmyndigheter inom och utanför EU

Effektivisera EU:s kemikalielagstiftning Reach

Effektivisera och modernisera Reach-förordningen genom gruppvis riskbedömning och reglering av farliga ämnen som även tar hänsyn till cocktaileffekter. Företags krav på registrering vid import av särskilt farliga ämnen bör utökas och gälla oavsett mängd. Gör det även obligatoriskt för företag att besvara samtliga informationsförfrågningar från konsumenter, i enlighet med Reach artikel 33, oavsett innehåll av särskilt farliga ämnen. Företags svarstid bör bli kortare.

Företag bör utgå ifrån SIN-listan fram till dess att Reach-förordningen är effektiviserad.