Problemen inom livsmedelsproduktionen idag är många: matfusk, överanvändning av konstgödsel och bekämpningsmedel, spridning av antibiotikaresistenta bakterier från dålig djurhållning och en hög konsumtion av skräpmat. Samtidigt finns det hållbar, säker och hälsosam mat för den som verkligen vill och har möjlighet att betala mer (även om det förstås går att hitta bra mat som är billig). quotation quote test

Säker mat

Alla konsumenter måste kunna lita på att maten de köper är säker. Till exempel måste maten hålla hög hygienisk kvalitet, märkningar och innehållsförteckningar ska vara korrekta och djuren måste födas upp, transporteras och slaktas i enlighet med goda djurskyddsnormer. Maten ska så långt som möjligt vara fri från skadliga bakterier, naturliga gifter och rester av bekämpnings- och läkemedel. Tillsatser ska bara användas om de har en tydlig konsumentnytta.

På senare år har det varit många skandaler kring kött: smittat kött, fel sorts kött i maten mot vad som angetts på förpackningen, plågsam djuruppfödning och användning av stora mängder antibiotika. Därför har vi drivit en kampanj för säkert kött.

Prisvärd mat  

Det är viktigt att skilja mellan prisvärd mat och billig mat. Viss billig mat är rent skadlig – för hälsan och/eller miljön. Därför verkar vi för att fler konsumenter ska bli uppmärksamma på det egentliga priset för lågpriset.

Billig skräpmat är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Billigt kött kan leda till ökad antibiotikaresistens. Billiga grödor kan vara hårt besprutade. Billiga bananer eller billigt kaffe kan vara prissatt utifrån utnyttjande av underbetald arbetskraft. En livsmedelsproduktion som anses vara billig idag bygger på många sätt på att vi skickar notan till våra barn och barnbarn i form av utarmade jordar, tömda hav, skövlade skogar och en ökande klimatförändring.

Däremot vill vi se prisvärd mat som är säker, nyttig och av god kvalitet samtidigt som den produceras med hållbara metoder. Det innebär att jordbruket, djurhållningen, fisket och livsmedelsförsörjningen i stort måste ställa om för att leva upp till högt ställda krav. Ett sätt att göra det är att producera livsmedel ekologiskt.

Ekologisk rapsodling

Hållbar utveckling

Vi menar att all livsmedelsproduktion måste ta hänsyn till miljö, klimat, hälsa och djuretik, och till sociala och ekonomiska perspektiv. Vår mathållning måste hålla sig inom planetens gränser och göra det möjligt för dagens generationer att kunna äta bra utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ekologiska livsmedel visar på många sätt vägen för en hållbar produktion. Men all livsmedelsproduktion måste uppfylla höga krav på hållbar utveckling. Det innebär ett absolut minimum av kemiska bekämpningsmedel och antibiotika till djur. Det innebär kraftfulla åtgärder för att minska klimatbelastningen, gynna den biologiska mångfalden, minimera läckaget av kväve och fosfor till naturen och ersätta fossil energi med förnybar. Arbetsmiljöförhållanden och djurens egenvärde måste respekteras.

Bättre information och mer kunskap

Slutligen måste det bli lättare för konsumenter att välja. I butiker, men även på restauranger, vill vi se bättre, tydligare och mer begriplig information om innehåll, näringsinformation och ursprung, för att konsumenter lättare ska kunna ta hänsyn till miljö, etik och hälsa. Det här gäller både allmän information och information som är viktig för till exempel veganer och personer med allergier och intoleranser mot födoämnen. Informationen ska självklart vara rättvisande och inte vilseledande.

För att konsumenterna ska kunna göra medvetna val i livsmedelsbutiken behöver de förutom objektiv och pålitlig information även ha god kunskap om mat. Därför vill vi att skolans undervisning om mat och matkvalitet ska utökas och förbättras.  

Våra matkrav

För att nå vårt mål om en livsmedelsproduktion som ger alla konsumenter bra mat utan att äventyra framtida generationers möjlighet att försörja sig, ställer vi en rad krav.

Bland annat kräver vi att handeln ska ta ett betydligt större ansvar för en hållbar utveckling och en hållbar livsstil hos sina kunder genom utbud, exponering och marknadsföring. Att reklam för ohälsosam mat och dryck till barn ska förbjudas. Och att ekologisk produktion ska stimuleras genom politiska åtgärder, som att göra det lättare att ställa och få igenom hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Läs mer om vår vision och våra krav i vår livsmedelstrategi.