I Sveriges Konsumenters vision är de hållbara valen av varor och tjänster de enkla och ekonomiskt fördelaktiga. Ohållbara konsumtionsmönster ska fasas ut genom näringslivets ansvar och samhällets regler. Vi vill se ett genomslag för synsättet: ”Det totala priset för lågpriset.” Priserna på matvaror bör närma sig det totala priset för produktionens och konsumtionens effekter gällande folkhälsa, miljö, klimat och djurvälfärd. Konsumenten ska vara säker på och välinformerad om vad som är långsiktigt hälsosam och miljösmart kost. Detta bör avspeglas bättre i livsmedelsbutikernas utbud, exponering och marknadsföring samt i de offentliga måltiderna.

För att genomföra ett kostskifte som motsvarar Livsmedelsverkets kostrekommendationer krävs ett normskifte. Konsumenter, näringsliv och politik måste samverka för att uppnå detta.

Våra lösningar

  • Sätt målet att Livsmedelsverkets kostrekommendationer ska följas på befolkningsnivå till 2030. Etappmål bör sättas längs vägen.

  • Tilldela ekonomiska resurser till civilsamhället för att på bästa sätt nå ut till konsumenter, näringsliv, offentlig sektor.

  • Stärk hem- och konsumentkunskapsundervisningen i skolan så att eleverna får större kunskap gällande hälsosam och hållbar mat, samt hur denna kan tillagas.

  • Maten som serveras inom offentlig sektor ska följa Livsmedelsverkets kostrekommendationer.

  • Arbeta långsiktigt för att avskaffa miljöskadliga subventioner inom jordbruket både i Sverige och på EU-nivå.

  • Gynna en ökad produktion av frukt och grönt inom landet.

  • Gynna en omställning till produktion av hållbara proteinkällor, både vegetabiliska och animaliska. Den animalieproduktion som gynnas ska ha positiva effekter på miljö, klimat, biologisk mångfald och djurvälfärd, såsom produktion från betande djur, ekologiskt kött eller naturbeteskött.

  • Gynna produktion av miljö- och klimatcertifierad mat.

  • Näringslivet bör ta ett större ansvar för folkhälsa och miljö genom prissättning, kampanjer, utbud, skyltning och placering i butik.