Delningsekonomi innebär utlåning eller uthyrning av produkter eller tjänster under en begränsad tid. Ofta arrangeras det genom en digital plattform. Denna form av konsumtion ger större möjligheter för många, inte bara på den nationella utan också på den globala marknaden.

Delningstjänster ger konsumenter en större och mer ekonomiskt fördelaktig tillgång till produkter och tjänster som man själv inte äger. Samtidigt kan de erbjuda den som äger varan eller tjänsten en möjlighet att få hjälp med finansiering av och till och med tjäna pengar på dyra investeringar, exempelvis genom att hyra ut. Detta förvandlar konsumenten till något som kan kallas prosument.

Plattformarna som förmedlar varorna och tjänsterna kan även bidra till nya mötesplatser där människor med gemensamma intressen kan träffas. Detta kan gälla mellan nyanlända och etablerade svenskar, mellan gamla och unga och mellan land och stad.

Ett annat område där delningsekonomin har potential är inom det privata resandet. Där har delningstjänster till exempel gjort att samåkning fungerar som en lösning för områden där traditionell kollektivtrafik inte fungerar. Genom samåkning finns det även miljöfördelar att räkna in.

Utmaningar och problem

Men delningsekonomi kan också medföra osäkerhet och problem. Detta gäller särskilt om konsumenter inte vet vilket ansvar eller rättigheter och förpliktelser de har. Det finns ett behov av att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter konsument och prosument har gentemot varandra.

Lagstiftningen har heller inte hängt med i utvecklingen kring delningstänster. Bland annat behövs det förtydliganden kring när någon går från att vara konsument till prosument och vidare till näringsidkare. Vad som gäller var och en av dessa aktörer måste utredas.

Det finns även frågetecken kring ansvar vid försäkringsärenden. Vissa plattformar erbjuder skydd mot detta men regelverk kring vem som ska vara ansvarig då tjänster exempelvis inte uppfyller vad som utlovats, om produkter går sönder eller om någon skadar sig behövs.

Att använda delningstjänster och delningsplattformar kan också innebära integritetsproblem. Till exempel när en delningsplattform kräver eller uppmanar till att lämna ifrån sig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för tjänsten. Det gäller särskilt om personuppgifterna delas till tredje part.

Vision och lösningar

Sveriges Konsumenters vision är en väl fungerande marknad och en hållbar utveckling där konsumenternas rättigheter och möjligheter att göra informerade val är stark. En väl fungerande marknad omfattar också andra sätt att konsumera än de traditionella.

Avtalsvillkoren mellan samtliga inblandade parter är lätta att hitta och enkla att förstå. Redan från början står det klart och tydligt om och i så fall vilket ansvar delningsplattformen tar för utbytet mellan aktörerna. Detta gäller såväl för reklamations- och integritetsfrågor som för betalningslösningar och frågor rörande försäkringar och eventuella skadestånd. Det ska vara möjligt att använda delningsplattformar utan registrering och att bara behöva ange ett minimum av personuppgifter. Myndigheter och beslutsfattare tar ansvar för både tillgänglighets- och tillgångsperspektiv så att inga användare diskrimineras. Hur utbytet av varor och tjänster går till och hur insamlad data används är reglerat och lagar och regleringar är anpassade till en delandemarknad. Vi har konsumentlagstiftning och lagstiftning för digitala produkter och tjänster som även gäller vid delningsekonomi.

Läs våra förslag för en konsumentvänlig delningsekonomi för alla här!