Vi är en samlad kraft

Sveriges Konsumenter ska enligt vår handlingsplan vara ”En konsumentorganisation som unik, samlande och förändrande kraft. Som påverkar och tar strid för alla konsumenter.”

Vi är en paraplyorganisation där medlemsorganisationerna företräder olika grupper av konsumenter och olika kompetenser. Vi kan ha vitt skilda hjärtefrågor, men alla arbetar på något sätt för konsumenternas bästa. Genom att flera organisationer sluter sig samman kan de viktiga konsumentfrågorna få större tyngd och kraft.

I den medlemsstrategi som beslutades 2020 slås bland annat fast att mixen av organisationer ska ses som en tillgång. Sveriges Konsumenter ska vara en organisation som representerar stora och breda grupper av konsumenter, som äldre, funktionshindrade, etniska grupper och ungdomar, där många ofta är utsatta. Men vi ska också vara en organisation som kan agera med bredd och djup som bottnar i den sakkunskap som finns i våra medlemsorganisationer.

Vi påverkar politiken

Sveriges Konsumenters vision är ”Ett hållbart samhälle där konsumentens rätt och röst är stark”. Vi är den partipolitiskt oberoende konsumentrösten i många viktiga frågor i människors vardag. Vi menar att det är nödvändigt att politiker på lokal, nationell, europeisk och internationell nivå står upp för konsumenterna och har ett tydligt konsumentperspektiv i sina beslut.

Genom lobbying och påverkan ökar vi konsumenternas makt och skydd i samhället och verkar för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar konsumtion. Baserat på våra ståndpunkter och lösningar uppvaktar vi politiker, formulerar skrivelser och debattartiklar, svarar på remisser och påverkar på andra sätt för att värna konsumenterna. Här samverkar vi naturligtvis med våra medlemsorganisationer.

Nästan all lagstiftning som påverkar oss som konsumenter beslutas inom EU. Vi har tunga positioner i europeiska samarbetsorganisationer på området och har därigenom goda möjligheter att influera politiken.

Vi är oberoende

Vi är en pålitlig aktör och företrädare med högt förtroende och legitimitet som arbetar brett med konsumentfrågor och där hållbar konsumtion och produktion är ett grundläggande krav. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik roll som inte kan fyllas av andra samhällsaktörer.

Vi finansieras genom årliga statliga bidrag för vår roll som svensk konsumentröst, via projektbidrag och medlemsavgifter. Vi tar inte emot några bidrag från näringslivet.

Vi äger tidningen Råd & Rön. Den verksamheten ligger i ett särskilt, affärsdrivande bolag med en egen ekonomi. Dock delar vi lokaler med tidningen och samarbetar kring vissa publiceringar.

Vår värdegrund och våra ståndpunkter

Vi arbetar utifrån FN:s riktlinjer för konsumentskydd. Riktlinjerna uppmanar stater att skydda konsumenter mot hälso- och säkerhetsrisker, främja och skydda konsumenternas ekonomiska intressen, möjliggöra för konsumenter att göra välinformerade val, ge konsumentupplysning, tillhandahålla tvistlösning till konsumenter, främja hållbara konsumtionsmönster och garantera friheten att bilda konsumentgrupper.

Vår värdegrund finns i handlingsplanen för 2020–2023, som arbetats fram med och beslutats av våra medlemsorganisationer. Detsamma gäller viktiga ståndpunktsdokument som våra ”Lösningar för en stark och hållbar konsumentpolitik”, liksom också ståndpunkter om till exempel ämnen som kemikalier och livsmedel.

Bli en av oss!

För närvarande har Sveriges Konsumenter 21 medlemsorganisationer, men vi vill bli fler! Genom medlemskap i Sveriges Konsumenter får er organisation:

  • Möjlighet att påverka konsumentpolitiken nationellt och i Europa.
  • Representation i nationella, europeiska och internationella beslutsorgan.
  • Möjlighet att bidra reellt i kampanjer, utspel och projekt med mera och därmed få såväl synlighet som nytta.
  • Tillgång till kompetens samt stöd och kanaler för att kommunicera konsumentfrågor. Vi förväntar oss också att medlemmarna bidrar med engagemang och kompetens.

Skicka in en skriftlig ansökan om medlemskap (ett brev) till Sveriges Konsumenters kansli, och bifoga organisationens stadgar och gärna övriga handlingar som verksamhetsberättelse. Kraven på medlemskap enligt stadgarna är att organisationen ska vara Rikstäckande, Medlemsburen och Demokratiskt uppbyggd. Medlemskap beslutas av Sveriges Konsumenters styrelse.

Basavgiften för medlemskap har hittills varit 3 000 kronor per år och beslutas av årsmötet. De flesta medlemsorganisationer betalar därtill ett tillägg som förhandlas vid inträdet.