Våra medlemsorganisationer:

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund

ABF är Sveriges ledande studieförbund och här står studiecirkeln i centrum, även om man också erbjuder kurser, föreläsningar och evenemang. Verksamheten bedrivs i hela landet och har 750 000 deltagare. ABF är partipolitiskt obundet, men delar arbetarrörelsens värderingar.

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar sedan 1956 för att förbättra villkoren för alla med astma och allergi. Genom att sprida kunskap, stötta forskning och påverka politiska beslut vill förbundet skapa förutsättningar för ett friskare liv för alla. Förbundet driver frågan om ett svenskt allergiprogram som syftar till att minska och mildra allergier, införa nationella riktlinjer för allergivården, ökad kunskap, fler allergologer och ökat stöd till forskning.

Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är en av landets största djurskyddsorganisationer med drygt 10 000 medlemmar i hela landet. Arbetet sker ideellt och med lagliga metoder för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet – oavsett om det är vilda djur, sällskapsdjur eller djur som är en del av matproduktionen. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande.

Fritidsodlingens riksorganisation, FOR

FOR är ett samarbetsorgan för 20 olika organisationer med inriktning mot fritidsodling. Den hållbara odlingen står i centrum och organisationen sprider kunskap inom trädgårds- och husbehovsodling, samt agerar remissinstans. 500 lokala föreningar med totalt cirka 70 000 medlemmar ingår och FOR har representation i Sveriges alla kommuner. Läs mer här.

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en samverkansorganisation för 46 funktionsrättsförbund, som tillsammans organiserar 400 000 medlemmar med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Med FN:s funktionsrättskonvention som grund arbetar Funktionsrätt Sverige mot målet ett samhälle för alla.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och kämpar för ett samhälle där dagens och morgondagens hyresgäster kan skapa sig trygga hem med schyssta villkor, där man ha råd att bo kvar och där alla har inflytande på sin boendemiljö.

Jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer. Organisationens viktigaste uppdrag är att stå upp för ungas rätt till en trygg bostad och gör det genom opinionsbildning, konsumentupplysning och innovation.

Konsumentvägledarnas förening

En yrkesförening för alla som arbetar kommunalt med konsumentfrågor. Föreningen deltar i utredningar och agerar remissinstans i konsumentfrågor, till exempel vid ny lagstiftning och är representerad i såväl Allmänna reklamationsnämnden, som Konsumentverkets insynsråd och Konsument Europa.

LO, Landsorganisationen i Sverige

LO är ett samarbete mellan 14 olika fackförbund, som har knappt 1,5 miljoner medlemmar. LO:s uppdrag är att samordna förbunden på olika områden som avtalsrörelse, opinionsbildning, arbetsmiljö, facklig utbildning, välfärdsfrågor och pensioner. LO arbetar också med arbetsmarknadspolitik samt ungdoms- och skolverksamhet.

Medveten Konsumtion

Ideell förening som liksom Sveriges Konsumenter kämpar mot överkonsumtion genom kampanjer och initiativ som syftar till att fler konsumenter ska förstå hur de egna valen påverkar miljö och hälsa. Föreningen föreläser, håller workshops och informerar på andra sätt.

PRO, Pensionärernas Riksorganisation

PRO är med sina 320 000 medlemmar pensionärernas röst i politiken. Målet är att skapa ett samhälle där pensionärer har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.

Resenärerna

Resenärerna (tidigare Resenärsforum) är en konsumentorganisation som samlar cirka 8 000 kollektivtrafikresenärer i Sverige. Resenärerna vill att fler ska resa klimatsmart. Genom att lyfta resenärens perspektiv kan kollektivtrafiken utvecklas efter användarnas behov och på så sätt bli mer attraktiv. Resenärerna bevakar resenärernas intressen och uppmanar trafikföretag, nationella och regionala myndigheter att lyssna på resenärerna.

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet arbetar för att människor som lever med reumatisk sjukdom ska kunna leva ett bra och aktivt liv. Det här gör man genom att driva viktiga frågor och att stötta den reumatologiska forskningen. Läs mer här.

SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

SIOS samlar 20 olika etniska föreningar i Sverige och har fem olika fokusområden: Språk och kultur, Jämlikhet, Mångfald, Utveckling av demokratin och Det mångkulturella samhället.

SKPF Pensionärerna

Bildades 1949 som Svenska KommunalPensionärernas förbund, men är numera öppet för alla pensionärer, oavsett tidigare yrke eller facklig tillhörighet. SKPF arbetar för pensionärernas rättigheter genom opinionsbildning och samarbetar med myndigheter och intresseorganisationer för att stärka pensionärernas ställning i samhället. Läs mer här.

SPF Seniorerna

SPF Seniorernas prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta. Pensionerna måste följa med i samhällets inkomstutveckling och det ska vara en självklarhet med valfrihet i fråga om boende och rätten till vård och omsorg på äldre dagar.

Svenska Djurskyddsföreningen

En av landets äldsta djurskyddsorganisationer som arbetar för bättre levnadsvillkor för alla djur. Föreningen är rikstäckande och har cirka 3 000 medlemmar. Den stödjer djurskyddsfrämjande forskning, agerar remissinstans för myndigheter och driver på för en lagstiftning skriven ur ett djurperspektiv.

Verdandi

Verdandi arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador, droger och skadligt bruk. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med opinionsbildning, kamratstöd, nätverksarbete och organisering av utsatta grupper för bättre villkor.

Vi Konsumenter

Föreningen Vi Konsumenter bildades 2004 för att fånga upp engagerade konsumenter som vill göra sin röst hörd. Fokus är hållbar produktion och konsumtion av mat. De ska vara säker och spårbar och produktionen ska ske inom ramen för planetens gränser, det vill säga med hänsyn till klimat, biologisk mångfald, kemikalieanvändning, övergödning, vattenanvändning och med social och ekonomisk hållbarhet. Djurens rätt till hälsa och välfärd måste säkras. Inte minst för att minska behovet av antibiotika och risken för antibiotikaresistens. Som liten organisation når vi framgångar genom att ta initiativ till debatt, ordna och medverka i möten och seminarier och samarbeta med likasinnade organisationer. Läs mer här.

Äkta vara

Äkta vara lägger allt fokus på maten: färre tillsatser, mer råvara, kort sagt mer mat i maten! Äkta vara startades i samband med att media och allmänheten på allvar började uppmärksamma alla tillsatser i maten. Man arbetar också för tydligare och ärligare märkning av livsmedel. Föreningen som har cirka 3 000 medlemmar, är öppen för alla matintresserade.