Sidans innehåll

  Det finns flera skäl till att vara medlem i Sveriges Konsumenter. Som medlemsorganisation kan man ta del av den kompetens och information som Sveriges Konsumenter har, komma med i nationella och internationella nätverk, kommunicera i konsumentfrågor, delta i seminarier och konferenser som vi bjuds in till eller på annat sätta vara med och påverka i konsumentfrågor. Det handlar om en ömsesidig nytta för medlemmarna och paraplyorganisationen. 

  Om din organisation inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta vårt kansli för mer information och diskussion.

  Medlemsorganisationerna idag:

  1,6 miljonerklubben

  1,6 är en ideell kvinnohälsoorganisation som arbetar för kvinnors hälsa. Klubben informerar och inspirerar till bättre hälsa och värnar om kvinnans situation i samhället i stort, bland annat på arbetsmarknaden och som kulturbärare. Ett mål är att genusaspekten ska bli en obligatorisk i medicinsk forskning och läkarutbildning. Läs mer här.

  ABF, Arbetarnas Bildningsförbund

  ABF är Sveriges ledande studieförbund och här står studiecirkeln i centrum, även om man också erbjuder kurser, föreläsningar och evenemang. Verksamheten bedrivs i hela landet och har 750 000 deltagare. ABF är partipolitiskt obundet, men delar arbetarrörelsens värderingar. Läs mer här.

  Astma- och Allergiförbundet

  Astma- och Allergiförbundet arbetar sedan 1956 för att förbättra villkoren för alla med astma och allergi. Genom att sprida kunskap, stötta forskning och påverka politiska beslut vill förbundet skapa förutsättningar för ett friskare liv för alla. Förbundet driver frågan om ett svenskt allergiprogram som syftar till att minska och mildra allergier, införa nationella riktlinjer för allergivården, ökad kunskap, fler allergologer och ökat stöd till forskning. Läs mer här.

  Djurskyddet Sverige

  Djurskyddet Sverige är en av landets största djurskyddsorganisationer med drygt 10 000 medlemmar i hela landet. Arbetet sker ideellt och med lagliga metoder för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet – oavsett om det är vilda djur, sällskapsdjur eller djur som är en del av matproduktionen. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. Läs mer här.

  Fritidsodlingens riksorganisation, FOR

  FOR är ett samarbetsorgan för 20 olika organisationer med inriktning mot fritidsodling. Den hållbara odlingen står i centrum och organisationen sprider kunskap inom trädgårds- och husbehovsodling, samt agerar remissinstans. 500 lokala föreningar med totalt cirka 70 000 medlemmar ingår och FOR har representation i Sveriges alla kommuner. Läs mer här.

  Funktionsrätt Sverige

  Funktionsrätt Sverige är en samverkansorganisation för 46 funktionsrättsförbund, som tillsammans organiserar 400 000 medlemmar med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Med FN:s funktionsrättskonvention som grund arbetar Funktionsrätt Sverige mot målet ett samhälle för alla. Läs mer här.

  Föreningen Äkta vara

  Äkta vara lägger allt fokus på maten: färre tillsatser, mer råvara, kort sagt mer mat i maten! Äkta vara startades i samband med att media och allmänheten på allvar började uppmärksamma alla tillsatser i maten. Man arbetar också för tydligare och ärligare märkning av livsmedel. Föreningen som har cirka 2 200 medlemmar, är öppen för alla matintresserade. Läs mer här.

  Hyresgästföreningen

  Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och kämpar för ett samhälle där dagens och morgondagens hyresgäster kan skapa sig trygga hem med schyssta villkor, där man ha råd att bo kvar och där alla har inflytande på sin boendemiljö. Läs mer här.

  Jagvillhabostad.nu

  Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer. Organisationens viktigaste uppdrag är att stå upp för ungas rätt till en trygg bostad och gör det genom opinionsbildning, konsumentupplysning och innovation. Läs mer här.

  Konsumentvägledarnas förening

  En yrkesförening för alla som arbetar kommunalt med konsumentfrågor. Föreningen deltar i utredningar och agerar remissinstans i konsumentfrågor, till exempel vid ny lagstiftning och är representerad i såväl Allmänna reklamationsnämnden, som Konsumentverkets insynsråd och Konsument Europa. Läs mer här.

  LO, Landsorganisationen i Sverige

  LO är ett samarbete mellan 14 olika fackförbund, som har knappt 1,5 miljoner medlemmar. LO:s uppdrag är att samordna förbunden på olika områden som avtalsrörelse, opinionsbildning, arbetsmiljö, facklig utbildning, välfärdsfrågor och pensioner. LO arbetar också med arbetsmarknadspolitik samt ungdoms- och skolverksamhet. Läs mer här.

  Medveten Konsumtion

  Ideell förening som liksom Sveriges Konsumenter kämpar mot överkonsumtion genom kampanjer och initiativ som syftar till att fler konsumenter ska förstå hur de egna valen påverkar miljö och hälsa. Föreningen föreläser, håller workshops och informerar på andra sätt. Läs mer här.

  PRO, Pensionärernas Riksorganisation

  PRO är med sina 320 000 medlemmar pensionärernas röst i politiken. Målet är att skapa ett samhälle där pensionärer har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande. Läs mer här.

  Resenärerna

  Resenärerna (tidigare Resenärsforum) är en konsumentorganisation som samlar cirka 8 000 kollektivtrafikresenärer i Sverige. Resenärerna vill att fler ska resa klimatsmart. Genom att lyfta resenärens perspektiv kan kollektivtrafiken utvecklas efter användarnas behov och på så sätt bli mer attraktiv. Resenärerna bevakar resenärernas intressen och uppmanar trafikföretag, nationella och regionala myndigheter att lyssna på resenärerna. Läs mer här.

  Reumatikerförbundet

  Reumatikerförbundet arbetar för att människor som lever med reumatisk sjukdom ska kunna leva ett bra och aktivt liv. Det här gör man genom att driva viktiga frågor och att stötta den reumatologiska forskningen. Läs mer här.

  SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

  SIOS samlar 20 olika etniska föreningar i Sverige och har fem olika fokusområden: Språk och kultur, Jämlikhet, Mångfald, Utveckling av demokratin och Det mångkulturella samhället. Läs mer här.

  SKPF Pensionärerna

  Bildades 1949 som Svenska KommunalPensionärernas förbund, men är numera öppet för alla pensionärer, oavsett tidigare yrke eller facklig tillhörighet. SKPF arbetar för pensionärernas rättigheter genom opinionsbildning och samarbetar med myndigheter och intresseorganisationer för att stärka pensionärernas ställning i samhället. Läs mer här.

  SPF Seniorerna

  SPF Seniorernas prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta. Pensionerna måste följa med i samhällets inkomstutveckling och det ska vara en självklarhet med valfrihet i fråga om boende och rätten till vård och omsorg på äldre dagar. Läs mer här.

  Svenska Djurskyddsföreningen

  En av landets äldsta djurskyddsorganisationer som arbetar för bättre levnadsvillkor för alla djur. Föreningen är rikstäckande och har cirka 3 000 medlemmar. Den stödjer djurskyddsfrämjande forskning, agerar remissinstans för myndigheter och driver på för en lagstiftning skriven ur ett djurperspektiv. Läs mer här.

  Verdandi

  Verdandi arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador, droger och skadligt bruk. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med opinionsbildning, kamratstöd, nätverksarbete och organisering av utsatta grupper för bättre villkor. Läs mer här.

  Vi Konsumenter

  Föreningen Vi Konsumenter bildades 2004 för att fånga upp engagerade konsumenter som vill göra sin röst hörd. Fokus är hållbar produktion och konsumtion av mat. De ska vara säker och spårbar och produktionen ska ske inom ramen för planetens gränser, det vill säga med hänsyn till klimat, biologisk mångfald, kemikalieanvändning, övergödning, vattenanvändning och med social och ekonomisk hållbarhet. Djurens rätt till hälsa och välfärd måste säkras. Inte minst för att minska behovet av antibiotika och risken för antibiotikaresistens. Som liten organisation når vi framgångar genom att ta initiativ till debatt, ordna och medverka i möten och seminarier och samarbeta med likasinnade organisationer. Läs mer här.