En standard är ett regelverk för hur en speciell produkt, tjänst eller process ska se ut eller fungera, som tagits fram av berörda parter. Förenklat kan man säga att en standard garanterar en hög kvalitet, oavsett om det gäller en vara, tjänst eller process. Standarden är frivillig och står inte över lagen, men den är tvingande för de parter som bestämmer sig för att följa den.

Inom standardiseringen möts näringsliv, beslutsfattare, myndigheter, branschorganisationer, vi inom konsumentrörelsen och andra ideella organisationer för att hitta universella riktlinjer som syftar till att förenkla, förbättra och säkra produkter och tjänster.

Genom ett nätverk av representanter, som ser till konsumenternas bästa, påverkar vi medborgarnas vardag. Våra representanter tar plats inom standardiseringen av så vitt skilda områden som säkerhet kring leksaker, skönhetstjänster, kvalitet inom äldrevård, livsmedelsproduktion och hållbarhet inom textilområdet och städer.

Konsumentrösten är i dessa arbeten oerhört viktig eftersom näringslivet ofta har stora resurser till sin hjälp för att få sin vilja igenom när det kommer till bestämmelser kring produktion, materialval, tjänsteutformning med mera. Våra representanters värnar i detta arbete konsumenternas säkerhet, trygghet och bästa – oavsett om det handlar om tillgänglighet, produktsäkerhet eller äldre- och hälsotjänster. Genom vårt perspektiv får fler en säkrare, enklare och mer fungerande vardag.

En burk med lättöppnat lock öppnas.
Att det finns en standard för vad som är en lättöppnad förpackning är ett konkret exempel på vårt standardiseringsarbete.

I takt med att globaliseringen och EU:s inre marknad ökar utbudet av varor och tjänster blir det ofta svårare för konsumenter att navigera kring regler och hitta säkra produkter. För att få största möjliga genomslag pågår standardiseringsarbetet därför också på europeisk och internationell nivå – där vi ofta samarbetar med våra systerorganisationer som Anec och ISO COPOLCO.
Vårt arbete med standarder får ekonomiskt stöd av Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd (SKA-rådet).

Länkar till några avslutade arbeten:

Så här fungerar det för en konsumentrepresentant

Projektet Alla vinner har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial i vilket du som är intresserad kan se hur standardiseringsarbetet går till på svensk och internationell nivå, vad man kan förvänta sig och hur man som användarrepresentant kan bidra. Här hittar du det!

Vill du veta mer om standarder eller bli en konsumentrepresentant? Hör av dig till: jens.henriksson@sverigeskonsumenter.se