Konsumenträtt för alla är ett tre-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden som ska stärka och stötta särskilt utsatta konsumenter. Målet är att fler äldre och personer med funktionsnedsättning ska få kunskap om sina rättigheter som konsumenter, veta hur man får hjälp när det behövs och ”våga stå på sig”. Projektet vill också ge konkret stöd på lokal nivå genom att stärka kommunernas rådgivning, öka samverkan med civilsamhällets organisationer och hitta nya metoder och arbetssätt för konsumentstöd.

Varför gör vi det här?

De senaste åren har samhällets stöd till konsumenter försämrats – samtidigt som livet som konsument blivit allt mer komplicerat. Vi har fått mer komplexa produkter och tjänster, nya sätt att handla och betala och aggressiva försäljningsmetoder. Svårast är konsumentvardagen för äldre och personer med funktionsnedsättning. De har många gånger behov av individuell konsumentvägledning på sina egna villkor. Samtidigt är det just denna grupp som sällan vet vart de ska vända sig för att få stöd. Därför har Sveriges Konsumenter tillsammans med seniorförbunden SPF Seniorerna, PRO och SKPF samt Funktionsrätt Sverige och Reumatikerförbundet tagit initiativ till projektet.

Vad gör vi?

I projektet Konsumenträtt för alla arbetar vi med: 

  • Individuell vägledning för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Målgruppsanpassade utbildningar och föreläsningar.
  • Lokal samverkan mellan kommuner och civilsamhället för att skapa en mer tillgänglig konsumentvägledning.

Vi vill höra om dina erfarenheter!

Vårt projekt har just startat och vi håller på och kartlägger behoven hos våra målgrupper. Har du genom ditt yrke erfarenhet av utsatta konsumenter? Har du själv erfarenhet av situationer då du önskat att du känt till dina konsumenträttigheter? Vill du dela med dig av goda (eller dåliga) exempel? Eller vill du vara med i vår referensgrupp? Hör av dig!  

Mejla oss på: konsumentratt@sverigeskonsumenter.se
Ring oss på: 072-064 58 46 (Cecilia, projektledare)