Det handlar om 13 olika politikområden där konsumenter riskerar att drabbas, på kort såväl som lång sikt. Virusutbrottet är en väckarklocka som borde få EU och Sverige att bygga en hållbar och motståndskraftig ekonomi. Ett tillfälle att ställa om samhället för att möta framtida utmaningar, inte minst klimatkrisen.

Här är en sammanfattning av rekommendationerna från vår europeiska konsumentorganisation BEUC.

Konsumenträtt

 • Alla konsumenter har rätt att få pengarna åter för inställda evenemang. Att endast erbjuda tillgodokvitto är inte tillräckligt.

 • Myndigheterna bör övervaka prisutvecklingen och uppmärksamma problemområden då konsumenter är extra sårbara just nu.

 • Se till att rätten till återköp av paketresor följs. Tillgodokvitto ska inte godtas som enda alternativet till ersättning.

Konkurrens

 • När efterfrågan på vissa produkter höjs finns en risk att situationen utnyttjas av vissa företag som höjer priserna på vissa särskilt nödvändiga produkter. Myndigheterna i varje land bör göra allt de kan för att motverka detta.

Digitala tjänster

 • I ivern att stoppa smittspridningen riskeras skyddet för konsumenters känsliga uppgifter åsidosättas. Åtgärder som innefattar behandling av persondata bör endast utföras om de är nödvändiga, proportionella till risken och öppet redovisar ändamålet och den data som hanteras.

 • När vi spenderar mer tid hemma är det viktigare än någonsin att alla medborgare har tillgång till väl fungerande bredband till konkurrenskraftiga priser – och att EU:s regler för digital kommunikation efterlevs.

Energi

 • Se till att alla medborgare har tillgång till en säker energitillgång och har möjlighet att betala energiräkningen. Öppna för flexibla betallösningar.

Brott och straff

 • Coronakrisen har lett till att konsumenter utsätts för bedrägerier. EU-kommissionen bör därför ha ett bättre samarbete mellan konsumentmyndigheterna Kommissionen tillsammans med Europarådet och EU-parlamentet bör också enas om regler för europeisk grupptalan för konsumenter.

Finansiella tjänster

 • Se till att ekonomiskt utsatta låntagare kan få skjuta upp betalning av räntor och amorteringar i sex månader.

 • Även betalningar för livförsäkringar bör kunna skjutas upp.

 • Garantera att enskilda konsumenter inte drabbas om deras försäkringsbolag skulle gå i konkurs.

 • I många medlemsländer har gränsen för snabbetalning utan kod höjts. Det kan innebära en ökad risk vid stöld. Låt kunden aktivt få välja beloppsgränsen upp till en gemensam maxgräns.

Mat

 • För att minska sårbarheten i livsmedelskedjan bör man korta avståndet mellan jord och bord – det vill säga färre mellanhänder.

 • Livsmedelskontrollen har minskat när fokus är på att bekämpa covid-19. Det är viktigt att kontrollerna återupptas.

 • Klimatfrågan är lika aktuell, oavsett Corona. Det är därför viktigt att EU kommissionens strategin Från jord till bord presenteras snarast.

Green Deal

 • När våra ekonomier ska återuppbyggas är det ett unikt tillfälle att göra det i enlighet med planen för The Green Deal, den gröna given. Arbete för att motverka klimatkrisen kan inte vänta.

Hälsovård

 • I framtagandet av nya läkemedel för att behandla och motverka covid-19 är det viktigt att de görs tillgängliga för alla. EU bör därför utöka forskningsmedelsprogram och andra instrument för att hålla nere kostnaderna för behandling.

 • EU-kommissionen bör också undersöka hur leveranskedjorna ser ut både när det gäller läkemedel och råvaror till läkemedel från länder utanför EU, men också så att läkemedel fördelas rättvist EU-länderna emellan.

 • Förslaget att skjuta upp de nya reglerna för regelverket kring medicinsk utrustning (MDR) är olyckligt. Dessa måste börja gälla så snart som möjligt.

Produktsäkerhet

 • Säkerställ att EU-länder inte åsidosätter våra gemensamma säkerhetsregler för inköp av produkter online. Detta gäller i synnerhet medicinsk utrustning, men även leksaker, hemelektronik och mycket annat.

 • Informera om de ökade risker som kan uppstå i hemmet när familjer spenderar så mycket mer tid hemma och föräldrarna samtidigt jobbar och kanske inte har total uppsikt över barnen. Information om produktsäkerhet och säkerhet i hemmet finns redan här: WHO/Unicef, EuroSafeoch 

Hållbara transporter

 • Låt inte bilindustrin få skjuta upp koldoioxidmålet om max 95 g/km och bil som ska börja gälla 2020.

Handel

 • Under coronakrisen har vi sett hur vissa länder stoppat exporten av vissa varor. Vi behöver bryggor av solidaritet – inte murar. Här behövs förbättrat internationellt samarbete för att skydda konsumenter.

 • Se till att även videokonferenser i lagstiftningsprocesser dokumenteras i transparensregistret. 

Konsumentorganisationernas arbete

 • Många konsumentorganisationer jobbar extra hårt för att stötta medborgare som drabbas till följd av coronakrisen, samtidigt som organisationerna själva hotas av sjukskrivningar och sänkta anslag. EU-kommissionen bör inrätta ett EU-finansierat stödprogram som kan stöttar konsumentorganisationer.