Undersökningen, som genomförts på uppdrag av Sveriges Konsumenter, visar att det finns en utbredd oro bland konsumenter om hur kemikalier i vår vardag påverkar människors hälsa och miljö. 

Oro för kemikaliers påverkan

Av de 1 001 tillfrågade konsumenterna uppger 9 av 10 att de är oroliga för hur kemikalier som släpps ut idag kan skada nutida och framtida generationer och miljön. 3 av 10 säger sig till och med vara mycket oroade för detta.  

På frågan: Är du orolig för att kemikalier som släpps ut idag skadar miljön, dig, dina barn eller framtida generationer? svarade 33% Ja, mycket orolig, 58% Ja, lite orolig, 7% Nej, känner ingen oro och 2% Vet ej, kan ej svara

Företags ansvar

I undersökningen ställdes även frågan om vilket ansvar företag har. 7 av 10 svarade att de anser att företag borde gå längre än lagstiftningen och ta bort ämnen som misstänks vara skadliga för människor och miljön, även om det inte krävs av lagen. Endast 2 av 10 ansåg att det var tillräckligt av företag att följa rådande regelverk.  

På frågan: Idag finns det många kemikalier som är lagliga trots att de misstänks vara skadliga för människor och miljön. Vilket ansvar tycker du att företag har? svarare 72% De borde ta bort dessa ämnen ur sina produkter även om det inte finns regler som kräver det, 24% Så länge företagen följer regelverket tar de tillräckligt ansvar, och 4% svarade Kan ej svara

Information om skadliga kemikalier

Vi ville även ta reda på vilket intresse det finns hos konsumenter att få mer information om kemikalier i varor. För många varor (som exempelvis kläder, möbler, elektronik och barnprodukter) krävs ingen innehållsförteckning eller information om skadliga kemikalier. Därför frågade vi om respondenterna skulle vilja ha information om innehållet av skadliga kemikalier i sådana produkter vid själva köptillfället. Här svarar 86 procent av de tillfrågade att de vill ha information.       

På frågan: För de flesta produkter (som kläder, möbler, elektronik och barnprodukter) krävs ingen innehållsförteckning eller information om skadliga kemikalier. Skulle du vilja att information om skadliga kemikalier fanns vid köptillfället?, svarade 86% ja, 6% nej och 8% vet ej, kan ej svara.

Könsskillnader

Kvinnor känner en något högre grad oro än män om frågor som rör skadliga kemikalier i konsumentprodukter. Det visar svaren på samtliga tre frågor i vår undersökning. Bland de svarande kvinnorna säger sig 94 procent att de känner en oro för hur kemikalier som släpps ut idag påverkar oss och framtiden, medan 88 procent av männen säger sig känna denna oro. 77 procent av kvinnorna anser att företag bör ta ett större ansvar, jämfört med 68 procent av männen. När det gäller önskan om mer information om kemikalieinnehållet vid köptillfället vill 89 procent av kvinnorna ha informationen jämfört med 83 procent av männen som uppger samma svar.  

Ta kemikaliefrågan på allvar!

Vi kan med dessa siffror konstatera att kemikaliefrågan måste tas på stort allvar. Givetvis för att stilla  konsumenternas oro, men främst för att få bort alla farliga kemikalier som finns runt omkring oss. Lagstiftningen måste på ett bättre sätt skydda konsumenterna. Men även företag måste ta sitt ansvar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier.

Sveriges Konsumenters ståndpunkt

Vi har tillsammans med våra 20 medlemsorganisationer tagit fram en ståndpunkt om kemikalier i vardagen som riktar sig till både politiken och företag. I "Kemikalier i vardagen - lösningar för minskad exponering av farliga kemikalier" presenterar vi Sveriges Konsumenters 20 lösningar för en giftfri vardag. 

Företag - informera era kunder

För företag är det första och enklaste steget att informera konsumenter om vilka ämnen varor innehåller vid själva köptillfället, något som 86% av de svarande i enkätundersökningen efterfrågade. Det kan exempelvis göras med hjälp av Kemikalieappen

 

Vill du veta mer? Kontakta vår projektledare Maria Hammarling på maria.hammarling@sverigeskonsumenter.se