Skolverket fick i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan 2020. Uppdraget ingår i den beredning som görs på Utbildningsdepartementets Skolenhet efter Skolverkets redovisning om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer U2020/00527/S, Dnr: 6.1.1 - 2020:495.

Med anledning av detta uppdrag var vi många aktörer som ville lyfta ämnet Hem- och konsumentkunskap och öka antalet timmar som i drygt 50 år varit grundskolans minsta ämne. Resultatet av utredningen gav ämnet ytterligare 12 timmar. Det är i praktiken ingen förändring. Situationen i Sverige är att både övervikt och psykisk ohälsa ökar och allt fler unga fastnar i skuldfällan och hos kronofogden. De möter också en mer komplex marknad - på nätet och i butikerna - där de inte känner till och har svårt att hävda sina lagliga rättigheter även om de in grunden har rätt.

Allt detta medför kostnader och oro för både samhället och individ. Det är hög tid att ge en stabil grund i vardagens kunskap om mat och pengar.   

Vad är logiken och rättvisan i att Hem- och konsumentkunskap ska ha så få timmar?

Vi vill: 
                                                                                                                                        

  • att antalet timmar i Hem- och konsumentkunskap tredubblas till 355 timmar för att nå kursplanens intentioner och mål och sträva mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • att de konsumentrelaterade perspektivet och den cirkulära ekonomin stärks.
  • att tillgodose ungdomars rätt att få kunskap i hantering och konsumtion av mat/varor/tjänster och hur varje val påverkar hälsa, ekonomi och miljö.   
  • att de praktiska momenten i undervisningen ges längre arbetspass vid schemaläggning.   
  • att timmarna fördelas på grundskolans tre stadier, med tyngd på högstadiet.

Kärnan i ämnet är hälsa, ekonomi och miljö. Hem- och konsumentkunskap ger ett helhetsperspektiv på hur privatkonsumtionen påverkar individen, samhället och världen. Med fler timmar får läraren förutsättningar att genomföra kursplanens mål och ambitioner, Sveriges folkhälsomål och förbereda ungdomarna för det paradigmskifte som krävs för att nå målen i Agenda 2030 samt att rusta dem med kunskap i konsumenträtt och privatekonomi inför den globala marknaden de möter.

Det är alla ungdomars rätt att få denna kunskap med sig från grundskolan. Kunskap som man har nytta av varje dag hela livet. Kunskap som stärker självförtroendet och jämställdheten. Kunskap som främjar den fysiska hälsan genom sunda och goda måltidsvanor. Detta bidrar i sin tur till att utjämna de social-ekonomiska orättvisor som råder idag.

Fler timmar i Hem & konsumentkunskap ger dessutom ungdomarna en gedigen grund för yrkesval inom Vård och omsorg som hemtjänst/äldreomsorg och barnomsorg. Restaurang- och bageriföretag, livsmedelsindustri och handel, är branscher som i dag har stort behov av att rekrytera ny personal. Hem-och konsumentkunskap ger inspiration i att välja dessa praktiska-estetiska yrkesbanor. 

Vi aktörer för Hem-och konsumentkunskap ser fram mot ett möte med Anna Ekström där vi kan få framföra våra argument och föra en dialog om ämnets status och antal timmar i framtidens grundskola.

På uppdrag av Sveriges Konsumenter, Sveriges Matskribenters förening, Sveriges Dietister, Sveriges Kockars förening, Konsumentvägledarnas förening, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst och Livsmedelsföretagarna. 

 

Jan Bertoft, generalsekreterare               

Ellinor Moberg, hushållslärare/marknadsekonom                                        

Britt-Marie Dahlin, hushållslärare/MSc