I vårt tredje och sista test av hushållsprodukter i NordQual-projektet, testade vi kulörtvättmedel, totalt sextio produkter från Danmark, Finland och Sverige. De flesta var flytande tvättmedel, men vi testade även tre tvättmedel i form av tvättkapslar plus ett tvättägg och tvålnötter.

Ett oberoende laboratorium testade såväl fläckborttagning som färgbeständighet. Tyg preparerades med fjorton olika typer av standardfläckar från smink till gräs och rött vin. Hur mycket av fläckarna som tvättades bort mättes med hjälp av en spektrofotometer.

Färgbeständigheten testades genom att samma tyg tvättades 20 gånger för att därefter mäta hur mycket som färgen blekts av tvättmedlet.

Några produkter testades i såväl mjukt som hårt vatten för att reflektera de skillnader som finns i vattenkvalitet mellan länderna.

Medan labbet testade produkternas funktionalitet, så samlade teamet information om ingredienser, hur produkterna marknadsförs, varningstexter och förpackningsmaterial.

Här är några intressanta resultat:

Innehållsförteckning

Minst 21 av 60 produkter saknade korrekt innehållsförteckning på företagets hemsida. För tio av produkterna tog det mer än en vecka att få information om innehållet från kundtjänsten. Tillverkaren bakom Favorit (Bergendahls/City Gross) i Sverige och Perfekt+ (Tokmanni) i Finland svarade inte alls trots upprepade förfrågningar om den information som de enligt lag är tvungna att lämna ut enligt EU:s förordning om tvätt- och rengöringsmedel (EG) nr 648/2004.

Enligt danska konsumentorganisationen ska astma- och allergimärkta produkter I Danmark (Blå Krans) ha alla ingredienser listade på etiketten. Det här skulle vara en bra regel för alla Astma- och allergimärkta produkter (eller alla produkter generellt). Men, det visade sig att bara åtta av de elva danska produkterna med astma- och allergimärkning hade en komplett innehållsförteckning på flaskan.

Kemikalier

Tvättmedel kan innehålla många kemikalier såsom tensider, tvål, konserveringsmedel, enzymer, färgämnen och parfymer. Tillverkare kan välja mellan många olika kemikalier för varje syfte, till exempel finns det många typer av ytaktiva ämnen. Vissa av dessa kemikalier är mer problematiska än andra för hälsa och/eller miljö. Nedan listas de problematiska ingredienser som vi valde att titta på i vår produktutvärdering. Produkter märkta med både Svanen- samt astma- och allergimärkning innehöll inte dessa ämnen.

Allergener (kända och misstänkta)

  • Parfymer – kan orsaka hudallergi. Limonene, geraniol och linalool är bara några av alla sensibiliserande dofter som kan orsaka hudallergi. För den som vill undvika parfymer finns många parfymfria produkter att välja på, däribland alla med astma- och allergimärkning.
  • Allergena konserveringsmedel – konserveringsmedel används för att förlänga livslängden på produkten. En del konserveringsmedel kan orsaka hudallergi, hit hör  isotiazolinoner såsom metylisotiazolinon, medan andra konserveringsmedel anses säkrare. Allergiframkallande konserveringsmedel kan undvikas genom att välja en astma- och allergimärkt produkt. Ämnena är även förbjudna/begränsade till låga koncentrationer i produkter märkta med Svanen och EU:s miljömärkning.

Hälsovådliga ämnen

  • Misstänkt hormonstörande ämnen – dessa kemikalier har visat potential att störa hormonsystemet och är under utredning i EU. Misstänkt hormonstörande bensylsalicylat hittades i Lidls Formil Color i Danmark, Finland och Sverige. I Danmark är butylfenylmetylpropional en misstänkt hormonstörande substans i Savins Color Protect. Butylfenylmetylpropional misstänks också kunna skada fertiliteten och det ofödda barnet. Misstänkta hormonstörande ämnen är förbjudna i produkter märkta med Svanen och EU-miljömärket.
  • Borföreningar – borsyra är ett ämne som orsakar mycket oro och som är reproduktionstoxiskt. Andra borater bildar borsyra i kontakt med vatten. Följande ingredienser, som används som bindemedel eller stabiliseringsmedel i Lidls Formil (DK, FI, SE), Savin (DK), Minirisk (FI) och Perlana (FI) tvättmedel, anses därför vara problematiska: 2-aminoetanol, monoester med borsyra, borsyra, natriumborat och natriummetaborat (vattenfri).

Miljöfarliga ämnen

  • Miljömässigt problematiska ämnen – dessa kemikalier kan skada vattenlevande organismer och ge långlivade effekter om de släpps ut i miljön. Svanen och EU:s miljömärkning begränsar många miljömässigt problematiska substanser, däribland limonene, metylisotiazolinon och cyklohexyldimetylpropanol.
  • Linjära alkylbensensulfonsyror (LAS) – är anjoniska tensider som är svårnedbrytbara under anaeroba förhållanden, vilket leder till höga koncentrationer i avloppsslam. LAS är också giftigt för vattenlevande organismer. Den danska miljömyndigheten har LAS på sin lista över oönskade ämnen (LOUS), 2004. Följande LAS finns i vissa tvättmedel: natriumdodecylbensensulfonat (även kallat bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalt), dodecylbensen sulfonsyra; MEA dodecylbensensulfonat och TEA – dodecylbensensulfonat.

Kemikalier som går att undvika

  • Optiska vitmedel – Lidls Formil 3-in-1 Caps Colour Detergent innehåller det optiska vitmedlet dinatriumdistyrylbifenyldisulfonat, som betraktas som beständigt, bioackumulerande och giftigt.
  • Färgämnen – tillsätts ofta för att ge tvättmedlet en viss färg, men de saknar tvätteffekt. Vissa färgämnen kan vara miljöskadliga.

Förpackningar

Hårda eller mjuka plastflaskor? Svanenmärkningen specificerar inte att endera varianten är bättre än den andra utan har två olika kriterier för dem. Men det tycks som om många mjuka plastflaskor består av olika plastlager, vilket gör dem svåra att återvinna. Å andra sidan används och transporteras mindre plast, vilket är en fördel.

Vit/transparent plast är lättast att återvinna, så för att få Svanenmärkning krävs icke-färgade material. Förpackningar tillverkade av återvunnen plast undantas.

Komposterbara/nedbrytbara plaster kan för närvarande inte återvinnas i de nordiska länderna, så de accepteras inte i Svanenmärkta produkter.

Bioplast

Skona Naturligs flaska (Ica) görs till 77 procent av sockerrörsbaserad bioplast. Vi undrar om det är miljömässigt lika önskvärt som att använda återanvänd plast eller jungfruplast.  Med tanke på att det inte fanns någon hållbarhetscertifiering av sockerrören blev vi än mer tveksamma.

Bioplasters livscykel är föremål för pågående forskning och Svanen håller på att ta fram policyer för när bioplast ska användas.

Svenska miljömärkningen Bra Miljöval tillåter biobaserad plast om den inte är gjord på palmolja, detta för att undvika ny efterfrågan på palmolja som råmaterial.

Generellt bör råvaror för biobaserad plast vara certifierade som hållbara genom ett godkänt system för att inte bidra till miljöförstöring eller leda till sociala problem i konkurrens med livsmedelsproduktion. Men när det är möjligt är återvunnet material sannolikt ett bättre alternativ för att främja en cirkulär ekonomi.