Så gjordes testet – tre punkter

1. Rengöringsförmågan

För att testa rengöringsförmågan preparerar vi kakelplattor med fem gram konstgjord urin. Därefter låter vi rengöringsmedlet rinna långsamt över plattorna innan vi spolar av dem och mäter sedan hur mycket av urinen som är kvar. De bästa rengöringsmedlen tar bort nästan all urin medan de sämsta knappt tar bort något alls.  

2. Avkalkningsförmågan

Genom att sänka ner marmor i rengöringsmedel och därefter mäta hur många procent av marmorn som har lösts upp kan testar vi avkalkningsförmågan i produkten.

3. Flödet

Vi mäter hur snabbt rengöringsmedlen rinner längs en lodrätt kakelplatta. Rinner det för snabbt kanske det inte hinner rengöra medan det som rinner för trögt kanske aldrig når vattnet.

Skillnader – och likheter

Av de 49 produkterna som testades fanns tio i mer än ett land. Två av dessa tio hade olika innehåll i olika länder, WF Maxx Power och W5 Eco Lemon (från Lidl).  Ytterligare fyra tycktes vara desamma men visade sig under testets gång få olika resultat, vilket tyder på skillnader i innehållet.

  • Av de 49 produkterna i test innehåller nio klorin – fyra i Finland, tre i Danmark och två i Sverige.
  • De enda produkter som inte innehåller parfym är de som är har astma- och allergimärkning – tre i Sverige respektive Danmark och en i Finland.
  • 13 av 49 produkter är utan färgmedel. Här återfinns de med astma- och allergimärkning, samt produkter från Duck, Ecover och Seventh Generation. Fem produkter vardera i Sverige och Danmark och tre i Finland.
  • En likhet här att drygt hälften av alla produkter är märkta med Svanen eller EU:s miljömärke i alla tre länder.
  • Likaså är genomsnittliga rengöringsförmågan per land förhållandevis lika.

Kemikalierna

Natriumhypoklorit

Används för blekning och desinfektion. Godkänns inte i Svanenmärkta produkter och står på listan över oönskade ämnen i Danmark. Natriumhypoklorits potential att bilda giftiga, långlivade organiska klorföreningar är en miljörisk. Om natriumhypoklorit blandas med syra (till exempel ett rengöringsmedel med lågt pH-värde) kan giftig klorgas bildas, vilket kan medföra hälsorisker.

Natriumhypoklorit kan orsaka frätskador på hud, ögon och andningvägar, därför är det bara tillåtet i begränsade mängder i produkter godkända av Astma- och allergimärkningen.

Sulfaminsyra (även kallad amidsulfonsyra)

Klassas av EU som skadligt för vattenlevande organismer och har långlivade effekter. Kan orsaka allvarlig ögonirritation.

Isotiazolinoner

En grupp av sensibiliserande konserveringsmedel som är allergiframkallande och kan orsaka kontakteksem, därför tillåts de inte i produkter med Astma- och allergimärkning.

När det gäller krav för miljömärkning är de antingen helt förbjudna eller får användas i låga doser.

Parfym

Nästan alla parfymer kan trigga en allergisk reaktion, därför godkänns inga parfymer i produkter med astma- och allergimärkning. Doftämnena limned och linalool finns i vissa toarengöringsmedel. Sensibiliserande doftämnen tillåts i rengöringsmedel märkta med Svanen och EU Ecolabel miljömärkning om koncentrationen är max 100 ppm (0,01 %). Andra parfymer är tillåtna i Svanenmärkta produkter och de med EU-märkning i enlighet med International Fragrance Associations riktlinjer.

Förpackningar och information

Tillverkarna ska skriva ut alla ingredienser ska stå på förpackningen. Så gör Coop i alla tre länderna liksom Grøn Balance och Rema 1000 i Danmark.
Om de säljs online ska ingredienslista finnas där också. Men i så mycket som 20 procent av fallen saknas informationen eller är inaktuell.

Enligt kriterierna för EU Ecolabel miljömärkning ska information om hur man maximerar effekten samtidigt som man minimerar avfall, utsläpp till vattendrag och resursåtgång. Det ska visas genom ikoner eller andra grafiska lösningar. Här har vi sett en rad olika varianter, där förhållandevis få når upp den önskade nivån.

Information om faror och varningar

Natriumhypoklorit (som ingår i produkter som Klorin) kan bilda giftig klorgas om det kommer i kontakt med sura produkter. Därför ska produkter med klor ha varningsmärkning där det till exempel kan stå "Varning! Får ej användas med andra produkter. Kan avge farlig gas (klor)". Märkningen ska vara väl synlig. På Domestos produkter var den dock närmast oläslig.

Likaså kan det motverka olyckor om produkter med lågt pH-värde har liknande information ("Används inte tillsammans produkter som innehåller klor". Det saknades dock på mer än hälften av produkterna.

Alla produkter i testet som har antingen extremt högt eller lågt pH-värde var märkta med varningssymbolen för frätskador. Likaså rekommenderar flera produkter att man har på handskar och glasögon vid användning. Men det är likväl oklart hur många av konsumenterna som förstår att toarengöringsprodukter är mer riskfyllda än andra.

Förpackningar som kan återvinnas

I testet har vi även bedömt innehållet i själva förpackningarna, i vilken mån de är återvinningsbara och information om detta på produkten. Flaskor med högst andel återvunnet material fick högst betyg. Alla flaskor var märkta med återvinningssymbolen, men flaskor utan krympplast är lättare att återvinna och fick därför högre betyg. Information till konsumenten om till exempel farligt innehåll, om produkten ska hanteras som farligt avfall eller om både flaskan och korken kan återvinnas ihop har vägts in.

Greenwashing

Greenwashing (kallas även grönmålning/gröntvättning) är när man försöker framhäva en produkt eller tjänst som mer miljövänlig än den i själva verket är. I granskningen finns exempel där producenter hävdar att flaskor är gjorda av återvunnet material. Däremot står inte hur stor andelen är, vilket kan betyda att det är en ganska liten andel. Otydliga påståenden som "Drivs av växter" och "Tillverkad i vår rena gröna fabrik" förekommer också och kan handla mer om marknadsföring än miljöegenskaper.

Däremot är EU-miljömärket och det nordiska svanmärket pålitliga miljömärkningar enligt den europeiska konsumentorganisationen BEUC, på grund av deras transparenta och kontinuerligt uppdaterade kriterier som tar hänsyn till miljö- och hälsoaspekter av produkten och förpackningen. På samma sätt måste produkter med astma- och allergimärkning uppfylla specifika krav för tillåtna ingredienser.

Källor: EU Ecolabel, Nordiska Svanen, ECHA ämnesdatabas, Kemilex (databasen och appen som tillhandahålls av Astma-Allergi Danmark.