Civilminister Erik Slottner vill öka den digitala inkluderingen, skriver han i en debattartikel i Altinget den 2 februari och pekar på att möjligheten att utnyttja digitala tjänster skapar bättre förutsättningar för att kunna fatta vardagsnära beslut, boka läkartider, få post från myndigheter, betala räkningar och så vidare. Erik Slottner identifierar två grupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap: äldre och personer med vissa funktionsnedsättningar.

Initiativet att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag på området digital inkludering är utmärkt. Vi har länge varnat för konsekvenserna av det digitala utanförskapet.

Vi vet att digitaliseringen ökar förhållandevis snabbt bland äldre. Enligt Internetstiftelsen är det fortfarande fyra procent av befolkningen över 16 år som inte använder internet alls. De riskerar alltså inte att hamna i digitalt utanförskap – de är redan där. Lika många är sällananvändare.

Men det är viktigt att det inte stannar vid att bara utreda utanförskapet. Att kunna hantera digitala tjänster och verktyg innebär inte nödvändigtvis trygghet.

Detta kan vi se när vi granskar statistiken för den kommunala konsumentvägledningen, som Sveriges Konsumenter samlar in. Den äldregrupp som är mest digital behöver konsumentrådgivning kring digitala köp i förhållandevis hög utsträckning. Det behövs alltså både en förstärkning vad gäller viljan och modet att använda digitala tjänster – och kunskap i hur man gör det på ett säkert sätt.

Precis som Slottner ser vi ökad digital inkludering som ett sätt att stärka konkurrenskraften.

Digital inkludering är faktiskt en konsumentfråga. Det händer inte bara mycket vad gäller den ökade tillgången till digitala tjänster och den minskade tillgången till personliga möten och samtal. Det händer också mycket vad gäller lagstiftningen. Då är det viktigt att även konsumentperspektivet beaktas när nya lagar stiftas. Här är Sveriges Konsumenter med och påverkar på EU-nivå som en del av den europeiska konsumentrörelsen.

Så hur ska det här gå till? Slottner skriver att en viktig folkrörelse har bildats för digital inkludering. Det kan vi skriva under på. Civilsamhällets organisationer gör stora insatser för att både stärka de som lever i det digitala utanförskapet och de som är otrygga digitala användare.

Just nu pågår bland annat tre parallella arvsfondsprojekt som alla kan bidra med viktiga kunskaper framåt. Sveriges Konsumenter driver ett projekt riktat mot just äldre och personer med funktionsnedsättning, Konsumenträtt för alla! Målet är att stärka dem som konsumenter, men också hitta bättre metoder att stödja dem i den kommunala konsumentrådgivningen och hitta samverkan mellan civilsamhället och konsumentvägledningen. Här ingår även de tre stora äldreorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna liksom funktionsrättsrörelsen. PRO driver projektet Digisen, som syftar till att minska det digitala utanförskapet bland äldre. Och SPF Seniorerna driver Mötesplats – en app för att träffas digitalt eller fysiskt. Även Funktionsrätt Sverige fokuserar mycket på digital delaktighet, som vikten av AI-lösningar som inte diskriminerar och att e-legitimationer utformas så att alla kan använda dem.

Men digitaliseringen är en jättefråga. Den kan inte lösas enbart genom tidsbestämda projekt i mindre skala. Den kan inte heller lösas på ett arbetsbord på Regeringskansliet, tror vi. Men tillsammans kan vi lyckas. Civilsamhällets organisationer har närheten till individerna och står för konsumentperspektivet. Det kräver dock en långsiktig och gedigen satsning från politiken.  Då kan vi få såväl tryggare konsumenter som ökad konkurrens på justa villkor.

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO, tillträdande generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna

Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna

Länk till Erik Slottners debattartikel i Altinget den 2 februari.