När betänkandet presenterades i mars skrev Maria Wiezell, konsumenträttsexpert på Sveriges Konsumenter som deltog i utredningen, ett särskilt yttrande där hon framför allt pekade på bristerna när det gällde utredningens slutsatser om kontanter, som hon menade behöver skyddas på ett bättre sätt.

I det remissvar som Sveriges Konsumenter nu inlämnat är detta synpunkter som återkommer. Kontanterna bör stärkas, inte försvagas.

Sveriges Konsumenter anser därför, i motsats till utredningen, att näringsidkare som säljer livsnödvändiga varor som livsmedel, kläder och drivmedel ska vara skyldiga att ta emot kontanter.

Dessutom anser Sveriges Konsumenter att utredningens föreslagna ändring av målet om tillgång till grundläggande betaltjänster bör avslås eller kompletteras med ett uttalat mål om att stärka möjligheterna att ta ut och använda kontanter.

Läs om alla våra synpunkter i remissvaret.