Det är svårt för utomstående, som journalister och granskande organisationer, att få insyn i bankers och andra finansaktörers utlåning. När det gäller bankernas utlåning, som är deras största finansiella område, finns ingen insyn alls. För att det ska vara möjligt krävs en modernisering av banksekretessen, vilket organisationerna bakom vårt projekt Fair Finance Guide föreslår i DN Debatt. Banksekretessen är ett hinder för att kunna se vilka företag som bankerna lånar ut pengar till, vilket är en förutsättning för att kunna utkräva ansvar.

Det finns ett starkt stöd bland allmänheten för att underlätta bankgranskningar. I en webbenkätundersökning med 1000 respondenter genomförd av Findout Sverige på uppdrag av Sveriges Konsumenter ställde vi följande fråga som mer än 7 av 10 svarade ja på:

Stapeldiagram: Idag går det inte att granska om bankerna lånar ut svenskarnas sparpengar till företag som kopplas till exempelvis barnarbete eller miljöförstöring. Skulle du vilja att reglerna ändras så att det blir möjligt att granska bankernas utlåning?   Ja: 73,6 % Nej: 8,9 % Vet ej: 17,5 %

 

Medvetenheten har också ökat bland svenska konsumenter kring sparpengarnas koppling till klimatförändringarna och andra hållbarhetsfrågor. Men idag är det alldeles för lätt för bankerna att ge sken av att deras sparprodukter innebär en hög nivå av hållbarhet. Det måste bli enklare för spararna att göra informerade val och de måste kunna lita på hållbarhetsinformationen. Vår undersökning visar att sex av tio svenskar vill kunna jämföra klimatavtrycket hos olika sparprodukter. I våra förslag till politiska åtgärder för en mer hållbar finansbransch ger vi förslag på hur detta bör gå till.

Stapeldiagram: Banker och pensionsfonder investerar svenskarnas sparpengar i företag som förvärrar klimatförändringarna, till exempel oljebolag. Skulle du vilja att det blev möjligt att jämföra hur olika sätt att spara påverkar klimatet?   Ja: 58,7 % Nej: 13,1 % Vet ej: 28,2 %

För frågor om undersökningen eller underlag, mejla jenina.dahlberg@sverigeskonsumenter.se