Sveriges Konsumenters vision är att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Att ha en organisation och attityd som präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald är självklart. Vårt övergripande mål är därför att attrahera, välkomna, behålla och utveckla alla duktiga människor. I vår jämställdhetspolicy står bland annat:

Trakasserier eller mobbning är oacceptabla och ska aktivt bekämpas. Ingen ska särbehandlas på grundval av kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning.

Löneskillnader på grund av kön får inte förekomma. Inte heller andra anställningsvillkor ska skilja sig på grund av kön. Lön och ersättningar ska bestämmas utifrån sakliga grunder.

Alla medarbetare ska informeras om och väl känna till jämställdhetspolicyn för att kunna delta och ta personligt ansvar för jämställdhetsarbetet. Generalsekreteraren har ett ansvar för hela verksamheten och ska planera, leda och följa upp så att vi säkerställer att kraven i diskrimineringslagen efterföljs och våra mål blir uppfyllda.