Sveriges Konsumenter har erbjudits möjlighet att ge synpunkter på de föreslagna föreskrifterna om livsmedelsinformation och tillstyrker förslaget i stort med nedanstående synpunkter.

Sveriges Konsumenter har under lång tid förespråkat tydlig ursprungsinformation på restauranger bl a vad gäller köttets ursprung. Vi önskar att de föreslagna kraven gick längre vad gäller omfattning och detaljnivå av ursprunget men ser de föreslagna reglerna som ett viktigt steg för konsumenternas rätt till information. Vi hänvisar till våra lösningar för hållbara livsmedel ”Mat som gör gott” och mer specifikt till punkt 9 om just ursprungsmärkning.

Utifrån våra erfarenheter från informationskraven om allergener förespråkar vi dessutom att föreskrifterna om hur information ska ges till konsumenter snarare borde utgå från skriftlig information som huvudregel och endast mer undantagsvis öppna för muntlig information.

Stockholm 210604

Jens Henriksson
internationell sekreterare