Barn omges av marknadsföring för ohälsosam mat. Och reklamen är effektiv. Den påverkar vad barn äter, vad de gillar och vilken näring de får i sig.

För att skydda barn från framtida sjukdomar bör marknadsföring av ohälsosam mat till barn och unga förbjudas.

Statistik från organisationen Generation Pep visar att endast 3 procent av alla barn i Sverige äter enligt Livsmedelsverkets kostråd. Det leder till att barn inte får i sig den näring de behöver, driver på ökningen av övervikt och obesitas (fetma) och ökar risken för sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet.

Var fjärde barn i lågstadieåldern har idag övervikt eller obesitas, och andelen ökar ju äldre barnen blir. Sverige har över 40 år av negativ utveckling – som går snabbare bland barn och unga än bland äldre. Uppgifterna kommer från Folkhälsomyndigheten.

Det är inte en plötslig förändring hos barn eller föräldrar som förklarar detta, utan en rad förändringar i samhället som har påverkat människors matvanor.

Utbudet av ohälsosamma livsmedel har ökat lavinartat. Samtidigt möter vi – barn som vuxna – reklam för ohälsosam mat överallt. Cirka 80 procent av utomhusreklamen för mat är för ohälsosam mat, enligt sammanställningar från Unicef Sverige och Hjärtlungfonden.

Studier, till exempel The effect of screen advertising on children's dietary intake av Simon J Russell, Helen Croker och Russell M Viner, visar att barn som exponeras för marknadsföring av ohälsosam mat ökar sitt energiintag kort därefter och att det de vill ha är livsmedel med låga näringsnivåer och hög energitäthet.

FN:s barnkonvention, som är svensk lag, slår fast alla barns rätt till god hälsa samt rätt att få näringsrik och hälsosam mat, och att barn ska skyddas från skadlig marknadsföring. Även om föräldrarna har ett generellt ansvar har staten en skyldighet att säkerställa att effektiva regelverk skyddar barn mot marknadsföring av mat som är energirik och näringsfattig. Barn har olika förutsättningar att kritiskt granska reklam och därför har staten ett ansvar att reglera marknadsföringen. Idag lever inte staten upp till detta. Reklam riktad till barn upp till tolv år är förbjudet sedan 1991. Men eftersom lagen enbart förbjuder reklam i radio och tv fångas bara en bråkdel av all marknadsföring som når barn upp och tonåringarna missas.

Sociala medier, produktplacering, reklampelare på väg till skolan och sponsring vid sportevenemang är bara några arenor där barn och unga exponeras för reklam. Lagen behöver uppdateras så att den går i linje med lagstiftarnas ursprungliga ambition.

Sifo har på uppdrag av Hjärt-Lungfonden ställt frågor till småbarnsföräldrar om deras matmiljö. Över hälften av de tillfrågade upplever att reklam för ohälsosamma livsmedel påverkar vad deras barn väljer att äta. 67 procent av föräldrarna tycker att reklam för ohälsosam mat mot barn och unga bör regleras.

De livsmedel som speglas i marknadsföringen går tvärt emot Livsmedelsverkets kostråd. Den sista januari 2024 lämnar Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket över sin slutrapport om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion till regeringen. Rapporten kommer att föreslå mål för hur konsumtionen av mat måste förändras.

Det är av största vikt att regeringen antar de nya målen och tar fram en handlingsplan med konkreta åtgärder på samhällsnivå.

Ska barn och unga växa upp friska finns det bara en rimlig väg att gå: förbjud reklam för ohälsosam mat som barn och unga exponeras för.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter

Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige