I tider med ökande klyftor, annalkande lågkonjunktur och ett klimathot som ställer stora krav på förändrad konsumtion är det märkligt och obegripligt att regeringen väljer att skära ner på det relativt sett lilla stödet. Tvärtom behövs ökade insatser för att nå ut till alla konsumenter och åstadkomma reella förändringar både inom politiken och vad gäller konsumenternas kunskaper och engagemang.

En stark konsumentpolitik är en förutsättning för trygga och starka konsumenter men också för en hållbar utveckling och konsumtion inom planetens gränser. I en tid när utmaningarna är stora krävs en bredd av insatser – från kunskapslyft och mobilisering av konsumenter till lagstiftning, tillsyn och sanktionsmöjligheter som ger reell effekt. I denna har inte den ideella sektorns kraft utnyttjats tillräckligt. Potentialen är mycket stor.

Den ideella sektorn kan om de får rätt förutsättningar fylla en mer framträdande roll för att motverka denna utveckling och främja en mer hållbar sådan. Ideella organisationer kan, till skillnad från myndigheter, agera snabbt, utmana normer och strukturer och med sin demokratiska förankring och sitt medlemstryck. Ideella organisationer har stora möjligheter att vara en motkraft och skapa motbilder mot reklam och konsumtionsmönster som motverkar en hållbar utveckling.

Det handlar om att ge en röst åt konsumenten – särskilt de utsatta – och att skapa vägar att nå och påverka även de som är svårast att nå och som inte söker den information som finns. Här kan ideella organisationer till exempel främja hållbar konsumtion genom sina kunskaper, nätverk och kontakt med konsumenterna i alla grupper. 

Synen på civilsamhällets centrala betydelse har markerats av de senaste regeringarna, som såväl 2018 och 2019 medvetet och stegvis ökat anslagen. Desto märkligare att det nu utan förklaring genomförs betydande nedskärningar, relativt sett.

Vi förstår behovet av att stärka Allmänna reklamationsnämnden som har många förklaringar och bl a hänger ihop med neddragningen av kommunernas konsumentvägledning. Men vi anser att det inte är acceptabelt eller begripligt att det sker till priset av att så kraftigt minska förutsättningarna för civilsamhällets organisationer att agera och påverka. Civilsamhällets arbete inriktas också ofta på att förebygga konsumentproblem, något som kan minska risken att människor måste vända sig till exempelvis Allmänna reklamationsnämnden.

Stödet är otroligt viktigt för alla de organisationer som arbetar för utsatta konsumenter och för en hållbar utveckling. Många av dessa organisationer har en mycket liten ekonomi och mycket små kansliresurser. Samtidigt pågår där ett viktigt innovativt arbete genom projekt för att verkligen nå utsatta konsumenter, hitta nya vägar att nå en hållbar konsumtion m m.

Civilsamhället kan med små medel få stora resultat och är en viktig demokratisk röst. För organisationer som har legitimitet, trovärdighet och oberoende som främsta är alternativa finansieringskällor, t ex sponsring, komplicerade eller omöjliga. 

Sveriges Konsumenter är en ideell, partipolitiskt oberoende organisation med 21 medlemsorganisationer som representerar stora grupper av konsumenter. Sveriges Konsumenter och flera av medlemsorganisationerna har en stor del av sin finansiering via detta stöd.

Vi förutsätter nu att regering och riksdag på alla sätt arbetar kort- och långsiktigt för att säkerställa att stödet till civilsamhället återställs till minst den nivå som rådde i budgetpropositionen för 2019.

 

För Sveriges Konsumenter För Naturskyddsföreningen
Marie Linder, ordförande Karin Lexén, generalsekreterare

Medlemsorganisationer i Sveriges Konsumenter bakom detta uttalande:

1,6 miljonerklubben
Pensionärernas riksorganisation PRO
Arbetarnas Bildningsförbund ABF
Resenärsforum
Djurskyddet Sverige
Reumatikerförbundet
FritidsOdlingens riksorganisation, FOR
SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Funktionsrätt Sverige
Hyresgästföreningen
Svenska Djurskyddsföreningen
Riksförbundet Hem och Samhälle
SKPF Pensionärerna
Konsumentföreningen Medvetna Matval
SPF Seniorerna
Konsumentgillenas samrådsorgan
Vi Konsumenter
Konsumentvägledarnas förening
Föreningen Äkta vara
Landsorganisationen i Sverige LO
Medveten Konsumtion