De svenska klimatmålen inkluderar i dagsläget det som släpps ut inom landets territoriella gränser. Den största delen av Sveriges klimatpåverkan sker dock utanför våra gränser. År 2020 var de svenska konsumtionsbaserade utsläppen 79 miljoner ton, varav 60 procent kom från utsläpp som svensk konsumtion ger upphov till i andra länder. I statistiken för konsumtionsbaserade utsläpp ingår utsläpp både inom och utom landet från exempelvis tillverkning av varor, konsumtion av livsmedel, flygresor, internationella transporter, bränslen samt material till bostäder och infrastruktur. Utsläpp från varor som går på export ingår inte.

De konsumtionsbaserade utsläppen kan inte lämnas utanför Sveriges klimatarbete. Läget för klimatet är akut – det visade inte minst den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC, och alla tillgängliga metoder behöver användas för att råda bot på klimatkrisen.

Det finns mycket Sverige kan göra för att påverka utsläppen utanför våra gränser och samtidigt göra det lättare för svenskar att ha råd att leva klimatsmart. Genom styrmedel för mer hållbar konsumtion kan dessa utsläpp minska. Exempelvis kan regeringen och andra beslutsfattare skärpa klimat- och miljökrav i offentlig upphandling, underlätta för delningstjänster och cirkulär handel, stärka konsumenträttigheter och garantilagstiftning samt införa gränsvärden för klimatpåverkan för nya byggnader och infrastrukturprojekt.

Miljömålsberedningen lade även fram ett förslag om att öka den klimatnytta som kan uppstå när Sverige exporterar relativt klimatsmarta varor. Exportens klimatnytta föreslås bidra till att uppnå nettonollmålet för konsumtionsutsläpp. Med andra ord innebär detta att export, tillsammans med internationella insatser och tekniker för negativa utsläpp, kommer att kompensera för de kvarvarande konsumtionsbaserade utsläppen. Det är dock mycket viktigt att regeringen inte går fram med enbart målet om exportens klimatnytta. För att målet för export ska kunna ha en positiv effekt och inte urvattna befintliga mål behöver det kombineras med skarpa åtgärder för att minska svenska utsläpp både innanför och utanför våra gränser.

Att alla åtta partier i riksdagen står bakom Miljömålsberedningens förslag borgar för att det kan genomföras. Förslaget har sedan det presenterades varit ute på remiss med positivt gensvar från majoriteten av de svarande instanserna.

Genom att sätta ett mål som tar hänsyn till hela vår klimatpåverkan kan Sverige bli historiskt. Endast Tyskland har hunnit sätta ett liknande mål, men intresset växer i flera länder. Genom att besluta om och genomföra målen för konsumtionsbaserade utsläpp visar regeringen att Sverige är berett att agera både inom och utanför våra gränser.

Sverige har nu en unik möjlighet att stärka rollen som en föregångare inom klimatområdet och samtidigt bidra till en mer hållbar global utveckling. Omvandla nu denna enighet och ambition till konkreta handlingar och åtgärder! Det är dags för regeringen att lägga fram förslag med mål för de konsumtionsbaserade utsläppen för riksdagen och ta in dem i det klimatpolitiska ramverket.

Karin Lexén
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Gustaf Lind
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Linda Palmetzhofer
Ordförande, Handelsanställdas förbund

Jan Bertoft
Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

Suzanne Standfast
Generalsekreterare Oxfam Sverige

Till artikeln i Aktuell Hållbarhet.