Kostnader

Vad ett Omskaparprojekt kommer att kosta beror på hur många kulturaktörer som medverkar, antalet träffar, längden på träffarna och den timkostnad som kulturaktören tar. Vi har tagit fram ett par räkneexempel men det är kulturaktörerna själva som sätter priset för sina uppdrag så se till att stämma av kostnaden med den tilltänkta kulturaktören.

Följande kostnader går det att söka Skapande skola-bidrag för:

  • Löner och arvoden till professionella kulturverksamheter/kulturaktörer
  • Resor och logi för anlitad kulturaktör
  • Projektkostnader, dvs direkta kostnader relevanta för projektets genomförande.

Exempel på beräkning av arvodeskostnader

I våra exempel har vi utgått från att kulturaktören behöver dubbelt så många timmar för förberedelse- och efterarbete som antalet timmar med klassen. Vi har utgått från arvodesrekommendationer från Konstnärernas Riksorganisation.  

Exempel 1: Omskaparprojekt i halvklass med en kulturaktör

Kulturaktören kommer att träffa varje grupp 3 gånger och varje träff är 2h. Det totala antalet timmar för projektet (4h förberedelstid per 2h träff) är 36 timmar. Kostnaden för Omskaparprojektet blir 36h x 975 kr ex moms = 35 100 kr ex moms.

Exempel 2: Omskaparprojekt i helklass med två kulturaktörer

Kulturaktörerna har valt att träffa eleverna fyra gånger. Den första och sista gången är träffarna 1 timme. Den andra och tredje gången är träffarna 2 timmar. Det totala antalet timmar för projektet är 36 timmar. Kostnaden för Omskaparprojektet blir 36h x 975 kr ex moms = 35 100 kr ex moms.

Exempel 3: Omskaparprojekt i helklass med en kulturaktör

Kulturaktören har valt att träffa gruppen i helklass. Varje träff är 2 timmar. Det totala antalet timmar för projektet är 18 timmar. Kostnaden för Omskaparprojektet blir 18h x 975 kr ex moms = 17 550 kr ex moms.

Beräkningarna ska bara ses som exempel. Olika timpriser kan gälla för olika konstformer. Hör med den tilltänkta kulturaktören vilka förutsättningar som gäller för timkostnad, förberedelsetid, genomförande och efterarbete.