Checklistan är framtaget i samarbete med en testpatrull och ett funktionshinderråd, för att få in så relevanta aspekter som möjligt. Men materialet riktar sig självklart även till handlare, som har mycket att vinna på en utvärdering.

Den här checklistan är tänkt att användas som ett verktyg för utvärdering, planering och uppföljning av den kognitiva tillgängligheten i livsmedelsbutiker. Med
 kognitiv tillgänglighet menar vi en miljö som är användbar för kunder som har
 en funktionsnedsättning som kan påverka deras förmåga att ta emot och bearbeta information om inte miljön är tillgänglig. Våra kognitiva förmågor påverkas bland annat av ljud, ljus, en stressig miljö och hur information presenteras.

Syftet med undersökningarna är att butikschefer och personal i butiker ska bli medvetna om 
hur de kan skapa trygga och attraktiva köpmiljöer där det är enkelt för konsumenter, oavsett funktionsvariation, att göra vardagliga inköp. Tanken är därför att checklistan ska användas tillsammans med medlemmar från funktionshinderorganisationer eller funktionshinderråd.

Det här dokumentet består av två delar, dels checklistan, dels en del med information som kan lämnas till butikschefen. Det är du som använder checklistan som väljer hur mycket information du vill föra in i listan, vilka delar av butiken du vill undersöka och hur den ska användas för uppföljning.

Arbetet kan läggas upp på lite olika sätt.

  • Är du butikschef - ta kontakt med det lokala funktionshinderrådet eller någon lokal funktionshinderorganisation och fråga om de har möjlighet att hjälpa er i ert tillgänglighetsarbete. 
  • Är du engagerad i ett funktionshinderråd eller i en funktionshinderorganisation kan du inleda arbetet med att skicka ut en förfrågan till butikerna i ditt närområde om att delta i en tillgänglighetsinspektion. 

Kanske har butiken följdfrågor eller så har ni helt olika sätt att se på tillgänglighet, oavsett är det alltid bra att försöka få till en dialog. Se resultatet som starten på ett kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågor som utgår från kundernas behov och fakta om dessa. Inte på antaganden om behov eller önskemål.

Materialet är framtaget efter tester i livsmedelsbutiker, men kan även användas i andra butiker.