Trots det relativt svala intresset från handlarna i Sollentuna är funktionshinderrådet glada att det var just Ica Maxi som svarade då de upplever att det är en butik med stort socialt engagemang, en medveten delaktighet och hållbart förhållningssätt till sin närmiljö. Eva Tunér, moderat politiker och ledamot i FHR, nämner halvt på allvar, halvt på skoj - tänk om det varit 10 butiker som svarat att de ville vara med. Det hade vi i vår lilla grupp aldrig mäktat med. Förhoppningen ligger i att Ica Maxi ska fungera som en föregångare på tillgänglighetsområdet och kunna vara den droppe som sätter hjulet i rullning.

Sollentuna funktionshindersråd (tidigare Handikapprådet) har som huvudsaklig uppgift att utifrån samråd med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, arbeta för att kunna delge kommunens olika nämnder, styrelser och förvaltningar information, så att kommunen i sin tur ska kunna tillämpa FN:s standardregler för att garantera personer med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet i samhället. Det kan till exempel röra sig om att som Eva Tunér sitta med i ritningsgranskningsutskottet för att redan vid anbudsförfarande kunna se om planering för funktionshinder finns med i detaljplanen vid byggandet av nya bostäder. - Ett arbete som är både tidsödande och tidvis också en svår balansgång att gå, då det kan vara svårt att vinna gehör för tillgänglighet i byggande om det blir för dyrt, oftast finns det enbart utrymme att bygga innanför den lagstadgade normen. Säger Ulrika Lindgren även hon ledamot i FHR utifrån sin roll som ordförande i FUB (intresseorganisationen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) Sollentuna-Väsby.

Evas och Ulrikas arbete med den kognitiva tillgängligheten i kommunen började vintern 2016. Eva fick ett mejl från Zulkifly Jetae, en elev från Häggviks gymnasium, som sett Evas namn på webben i samband med att hon varit med och drivit Handikapprådets insiktsdag i Sollentuna. Zulkifly Jetae och Kristofer Nordberg hade båda under hösten 2015 varit praktikanter på Sveriges Konsumenter i projektet Med rätt att handla. Ett projekt som drivs med stöd från Allmänna arvsfonden och som syftar till att göra konsumtionsmiljön mer tillgänglig ur ett kognitivt perspektiv. I början på februari 2016 dök så Zulkifly och Kristoffer, upp hemma hos Eva för ett första möte kring ett eventuellt samarbete. Det kognitiva perspektivet som killarna presenterade var lite annorlunda jämfört med fysisk tillgänglighet som rådet mestadels tidigare jobbat med. Zulkiflys och Kristoffers besök inspirerade Eva och Ulrika till att bredda rådets arbete och inkludera fler tillgänglighetsperspektiv. Eva presenterade Med rätt att handlas arbete för rådet vilket ledde fram till att insiktsdagen lades på is och ett beslut att samarbeta togs.

Eva och Ulrika tycker att checklistan som ligger till grund för undersökning av ICA Maxi i Sollentuna är ett lättanvänt, relevant och användbart testverktyg. Verktyget har arbetats fram av Sveriges Konsumenter med hjälp av Eva och Ulrika, som är de ledamöter i rådet som främst kommit att arbeta med frågorna. Svårigheten för rådet låg i att sätta samman en testgrupp på relativt kort tid. Både Ulrika och Eva kom att fungera som ledsagare åt de testpersoner som i slutskedet utförde testet på Ica Maxi. I Ulrikas fall var det en deltagare från FUB:s inre ringen, en verksamhet för personer med utvecklingsstörning. I Evas fall var det en väninna med demens som utförde underökningen. I båda fallen kände de att med lite hjälp kunde personerna utföra testet och bidra med relevanta åsikter och visa på kognitiva brister i butiken. Eva säger lite skämtsamt att hon inte känner någon som inte har en funktionsnedsättning eftersom det finns så mycket som påverkar den kognitiva förmågan, det kan var allt från tillfällig påverkan på grund av sorg eller stress eller ett mer bestående tillstånd på grund av sjukdom eller en funktionsvariation.

– Det är viktigt att handlarna alltid har vinningen för den enskilda konsumenten i bakhuvudet, för det blir alltid en vinning för handlaren själv. Det är sällan några revolutionerande ändringar i butiksmiljön som krävs för att komma till rätta med tillgängligheten, ofta ligger det i detaljerna, säger Eva.

I sin roll som politiker har Eva upplyst om rådets arbete i moderaternas kommunalfullmäktigegrupp och för kommunstyrelsens ordförande. Hon försöker med små steg sprida kunskap om vikten av kognitiv tillgänglighet så att politiker och beslutsfattare i framtiden alltid ska ha med tillgänglighetsperspektivet redan från start. Funktionshinderrådet i Sollentuna har också för avsikt att formulera ett nytt brev till de fjorton butiker som inte svarade på den första förfrågan och där lyfta fram Ica Maxi och de positiva förändringar de utfört i sin butik.

Eva hoppas att checklistan ska kunna bli ett användbart verktyg för andra funktionshinderråd och organisationer ute i landet - att ha ett öppet sinne och att vid behov kunna anpassa arbetsmaterialet efter ett det lokala behovet är komponenter för framgång. Ulrika tror att Checklistan också skulle kunna fungera som en praktisk del i samband med gymnasiesärskolans undervisning i konsumenträtt. Engagerade lärare är förstås en nödvändighet fast det borde ligga i skolans intresse och arbetsfält. Både Ulrika och Eva tycker att det har varit fantastiskt roligt och gett mycket energi att få vara med i arbetet att försöka skapa en mer kognitivt tillgänglig handel. - Jag vill tacka Zulkifly för att han hittade mig på nätet, säger Eva.