Från och med den 15 februari kan konsumenter och företag använda sig av Online Dispute Resolution, ODR, för att lösa tvister på nätet. Den nya lagstiftningen har drivit på utvecklingen av plattformen, som parar ihop företag och konsumenter med olika, godkända, tvistlösningsorgan och förenklar förfarandet kring tvistlösning. Speciellt användbar kan den bli för dem som handlar över internet från andra EU-länder.

Den nya lagstiftningen innebär också förändringar för Allmäna reklamationsnämnden, ARN, som är instansen för tvistlösning i Sverige:

  • ARN ska pröva fler typer av varor och tjänster, t.ex. värmepumpar och lotterier.
  • Värdegränsen har sänkts för tvister som rör elektronik från 1 000 kr till 500 kr. Värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar sänks också från 1 000 kr till 500 kr. Övriga värdegränser är oförändrade.
  • Konsumenten får längre tid på sig att skicka in en anmälan till ARN – från sex månader till ett år.
  • ARN ska i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar efter det att ärendet är klart för avgörande.
  • ARN ska försöka få parterna att komma överens (förlikning).
  • ARN ska genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet.
  • Branschfinansierade tvistlösningsnämnder kan få pröva konsumenttvister i stället för ARN, t.ex. har Advokatsamfundet redan fått sin nämnd godkänd av kammarkollegiet.

Större krav på företagens information till konsumenter

Lagändringen påverkar även företagare som säljer varor och tjänster på den svenska marknaden på följande sätt vad gäller information till konsumenter: 

  • Företag som åtagit sig att lösa tvist med en konsument genom alternativ tvistlösning ska lämna klar, begriplig och lättillgänglig information om ARN:s, eller en godkänd branschnämnds, webbadress och postadress.
  • Informationen ska lämnas på företagets eventuella webbplatser som riktar sig till konsumenter och i skriftliga avtalsvillkor mellan företaget och konsumenter.
  • Företaget måste redan då tvisten uppstår tala om för konsumenten om företaget tänker delta i tvistlösningsförfarandet hos ARN eller inte. Informationen ska vara klar och begriplig, innehålla den berörda tvistlösningsnämndens webbadress och postadress samt ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Alla företag som är etablerade inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska från den 15 februari ha en länk till EU-kommissionens onlineplattform på sin webbplats. Detta gäller även om företaget endast erbjuder sina varor eller tjänster till konsumenter på den svenska marknaden. Plattformen är till för att ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Konsumenter ska kunna lämna in klagomål på alla officiella EU-språk.

Obs! konsumenter som har en tvist med ett e-handelsföretag i Sverige kan självklart göra anmälan på svenska direkt till Allmäna reklamationsnämnden, ARN.