Men för att klara övergången till en hållbar livsstil behöver konsumenterna incitament, stöd och hjälp, bland annat genom system, lagar och regler som gör det lättare att leva klimatsmart. I "Konsumenterna och klimatet" sammanfattas de viktigaste punkterna av vad Sveriges Konsumenter och hela den europeiska konsumentrörelsen förväntar sig av beslutsfattare och näringsliv.

Tre konkreta förslag till beslutsfattarna: 
1. Se till att det är förorenaren som betalar (polluter-pays principle) – inte konsumenterna. I dagsläget är hållbara produkter och tjänster ofta dyrare än miljöskadliga.
2. Gör det lättare att jämföra och välja de mest hållbara varorna och tjänsterna, konsumenter behöver få bättre information om produkters livslängd och möjligheten att uppgradera och reparera dem.
3. Uppmuntra en ekonomi där delande - inte ägande premieras - på ett tryggt och säkert sätt för konsumenten

Fem konkreta förslag till världens regeringar:
1. Skriv under ett bindande klimatavtal i Paris med en rättvis fördelning av utsläppsminskningarna och ett förstärkt och ambitiöst utsläppsminskningsmål.
2. Gör policier som tar upp klimatförändringen till en övergripande prioritet i hela EU och i varje enskilt medlemsland, miljöskadliga subventioner måste bort.
3. Använd lagstiftning där marknadsmisslyckanden hindrar konsumenter från att bli mer hållbara.
4. Genomför de nödvändiga strukturella förändringarna när det gäller boende, transport, energianvändning och jordbruk
5. Involvera konsumenter proaktivt i förberedelsen och implementeringen av det globala klimatavtalet på alla politiska nivåer, genom dialoger, aktivt deltagande i beslutsfattande och engagemang i olika projekt. Ett nytt klimatavtal behöver implementeras underifrån, på gräsrotsnivå.


5 konkreta förslag till näringslivet:
1. Utveckla och förse världen med lösningar för en resurseffektiv och klimatvänlig framtid. Dela information om innovationer och teknologier som kan minska utsläppen.
2. Stoppa ohållbara investeringar. Den finansiella sektorn investerar enorma summor i företag och projekt, som många gånger bidrar negativt till klimatförändringarna genom sin verksamhet.
3. Se till att hållbara och prisvärda varor och tjänster finns lättillgängliga, och förse konsumenterna med tydlig och pålitlig information i ett användarvänligt format.
4. Skapa produkter som är hållbara samt enkla att reparera, uppgradera och återanvända.
5. Fasa frivilligt ut sådana produkter och tjänster från sortimentet som har en stor negativ påverkan på klimatet.

 För en fördjupning av konsumentrörelsens ståndpunkter hänvisar vi till den europeiska konsumentorganisationen BEUC.