Utredningen genomför ny EU-lagstiftning om tvistlösning och föreslår samtidigt åtgärder för att förbättra det svenska tvistlösningssystemet. Bakgrunden är behovet av ett bättre fungerande system för tvistlösning för Europas konsumenter och i synnerhet möjlighet till bättre tvistlösning vid gränsöverskridande handel. Dessutom finns det ett behov att anpassa reglerna till marknadens utveckling med till exempel mer e-handel, nya lågprissegment samt att utforma reglerna så att de främjar en utveckling för hållbara produkter som lever upp till konsumentens krav på funktion och kvalitet.

Utredningen har övervägt möjligheterna att genomföra bindande beslut i tvistlösningsorganen och konstaterar att en ordning med bindande beslut inte skulle främja konsumentens intresse av en snabb och effektiv tvistlösning. Bindande beslut skulle ställa allt för långtgående formkrav, till exempel genom krav på formell delgivning och möjligheter att överklaga tvistlösningens beslut till domstol.

Den svenska tvistlösningen, genom i huvudsak Allmänna reklamationsnämndens verksamhet, utvidgas enligt utredningen till områden som idag inte omfattas, exempelvis telefoni, el och lotterier samt vissa tvister om fast egendom och värmepumpar. Dessutom föreslås att beloppsgränserna sänks för att fler tvister ska omfattas och därmed främja efterlevnaden av grundläggande konsumentskydd även för produkter med ett relativt lågt pris.

Nytt är att näringsidkare som hamnar i tvist med en konsument skall vara skyldig att informera om möjligheten till tvistlösning, samt att näringsidkare som åtar sig att använda alternativ tvistlösning måste informera om tvistlösningsorganet. Dessutom införs, som en följd av direkt verkande EU-lagstiftning, en skyldighet för e-handeln att informera om den EU-gemensamma onlineplattform för konsumenttvister som lanseras för gränsöverskridande konsumenttvister.

För att möta en ökande tillströmning av ärenden samt nya krav på snabb hantering av konsumenttvister föreslås Allmänna reklamationsnämnden få ökade resurser och en förstärkt organisation för att handlägga konsumenttvister effektivt. Dessutom föreslås Allmänna reklamationsnämnden få till uppgift att söka aktiv förlikning mellan de tvistande parterna.
De föreslagna åtgärderna bör träda ikraft den 1 juli 2015.

Läs mer här