Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

SOU 2017:39 

Ny dataskyddslag

Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

Ett väl fungerande dataskydd är nödvändigt för alla medborgare då en allt större mängd data kan kopplas till dig som individ. Effektiva lagar och regler med hög efterlevnad är nödvändigt för att skydda konsumentens integritet och personuppgifter. Data om konsumenten och dess agerande på nätet blir en allt viktigare tillgång för företagen och de data konsumenten genererar och lämnar ifrån sig har ett stort värde. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att en hög skyddsnivå för data om konsumenten säkerställs. 

EUs dataskyddsförordning är ett viktigt steg för att stärka dataskyddet och för ett effektivt genomförande krävs kompletterande nationella lagar och bestämmelser som täcker de delar som inte direkt genomförs av EU-förordningen. Dataskyddsutredningens förslag är därmed av stor vikt för en väl fungerande reglering av dataskyddet och för en väl fungerande marknadskontroll med effektiva sanktionsmöjligheter. 

Sveriges Konsumenter ifrågasätter utredningens låga ambition ”att vare sig utvidga eller inskränka om inte EU-förordningen kräver det”. Det mot bakgrund av de dataskyddsproblem som rapporteras dagligen och dessutom i ljuset av tidigare utredningars icke genomförda förslag. EUs dataskyddsförordning har en tydlig ambition att stärka individens skydd och förmåga att utöva sina rättigheter. Den utgångspunkten hade varit önskvärd även i arbetet men svenska kompletterande dataskyddslagen.

Utredningen föreslår en upplysningsbestämmelse som tydliggör att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet. Sveriges Konsumenter ställer sig bakom denna ordning.

EUs dataskyddsdirektiv har satt en åldersgräns på 16 år för samtycke för informationssamhällets tjänster som erbjuds till barn. Däremot finns en möjlighet för den nationelle lagstiftaren att sänka denna gräns till 13 år, en möjlighet som föreslås av utredningen. Sveriges Konsumenter anser att det är olyckligt att denna ålder inte fullt harmoniserades i EU-förordningen. Vidare konstaterar vi att underlaget för att välja den lägre åldern 13 år är tämligen svagt i utredningen. Sveriges Konsumenter har inte resurser för att utreda vilken ålder som är mest lämplig för att ingå samtycke.

Sveriges Konsumenter instämmer i bedömningen att det allmännas verksamhet bör likställas med den privata sektorn och att därmed även myndigheter ska kunna åläggas att betala sanktionsavgifter. Dessutom är det viktigt att Datainspektionen fortsatt ges starka verktyg i sin tillsyn såsom möjligheten att förena förelägganden med vite.

En väl fungerande tillsyn är nödvändigt för att tillse efterlevnad av lagar och regler generellt. Särskilt betydelsefull är tillsynsarbetet och sanktioners utformning inom dataskyddets område då det är ett snabbt föränderligt och komplext område med många olika aktörer samt ett område där bristerna i följsamhet med regelverken är stora. Sveriges Konsumenter har efterenhet av att i vårt arbete, både i dialog och genom anmälningar, uppmärksamma ansvariga myndigheter på uppenbara brister i dataskydd utan att det föranlett åtgärder och agerande från ansvariga myndigheter. Genomförandet av ett nytt regelverk för dataskydd måste ges de verktyg och resurser som behövs för att säkerställa konsumenten och medborgarens grundläggande skydd av integritet och personuppgifter.

Stockholm 170831

Jens Henriksson

internationell sekreterare