Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra sig om ovanstående Ds. Vi tycker att det är ett bra förslag, som helst borde ha kommit betydligt tidigare.

Särskilt bra med förslaget är att förbud och ålägganden inte behöver godkännas av näringsidkaren utan börjar gälla direkt och kan förenas med vite och kunna gälla som en lagakraftvunnen dom. Vi stödjer också att beloppsgränserna höjs för att bli mer avskräckande. Om det är tillräckligt är svårt att bedöma i dagsläget, men viktigt att följa upp och möjligen justera längre fram. Att det ska finnas ett sanktionsvärde borde också göra det enklare, snabbare o mer rättssäkert vid utdömanden.

Däremot anser vi att det ska gå att utdöma marknadsstörningsavgift i 29§ med strikt ansvar, dvs utan att näringsidkaren varit oaktsam eller haft ett uppsåt. Konsekvenserna för konsumenterna blir ju detsamma oavsett vilken kunskap om lagstiftning eller vilka avsikter näringsidkaren har. Dessutom riskerar det att bli tvister och subjektiva bedömningar huruvida näringsidkaren varit oaktsam eller vilket uppsåt denne haft.

Vi stödjer även att beslut enligt AVKL blir bindande direkt.

Stockholm dag som ovan

Jan Bertoft
generalsekreterare