Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra sig om ovanstående utredning. Sveriges Konsumenter har också deltagit som expert i utredningen genom undertecknad.

Vi anser att utredningen har gjort ett gediget arbete med att klarlägga en mycket komplex problematik, särskilt mot bakgrund av de förvånande stora problem initialt att få tillgång till användbar statistik. Vi stödjer helt de fyra huvudinriktningar till strategier och förslag som läggs fram i utredningen. De är väl genomarbetade, genomtänkta och anpassade till de behov som finns av en bred strategi utifrån dagens problem och förutsättningar.

Eftersom överskuldsättning, som beskrivs i utredningen, slår så hårt mot mycket utsatta grupper är det nödvändigt med kraftfulla politiska åtgärder. Att förlita sig i för hög utsträckning på frivilliga insatser från företag och branschorganisationer räcker inte. Det visar historiken och det innebär helt enkelt för stora risker för konsumenterna att dessa blir otillräckliga.

Dock anser vi att kraftfulla förslag saknas för de så kallade snabblånen. Ett särskilt yttrande har inlämnats i denna fråga och vi anser fortfarande att det är synnerligen påkallat att införa ett räntetak, trots de politiska åtgärder om skärpt tillsyn som beslutats efter att utredningen lagts fram. Vi välkomnar dessa åtgärder, som borde ha införts lång tidigare med tanke på de problem snabblånen orsakar. Men vi menar samtidigt att nivån på räntorna är oacceptabla, oavsett om företagen sköter sig i övrigt eller inte.

Eftersom den sk ockerparagrafen i lagen inte fungerar i praktiken, trots lagstiftarnas tydliga intentioner med den, måste en annan typ av reglering till för att hålla nere räntorna. Detta torde leda till att minska de problem med överskuldsättning som de oskäligt höga räntorna tydligt leder till, enligt de senaste årens statistik från Kronofogdemyndigheten. Det finns mycket tydliga skäl för ett sådant tak, som redovisas i det särskilda yttrandet i utredningen. Vi förordar ett räntetak av den modell som införts i Finland, dock måste nivån för taket analyseras ytterligare.

Stockholm dag som ovan

Jan Bertoft 
generalsekreterare

Läs remissen som pdf