2015-04-17

Sveriges Konsumenter är i grunden positiva till att minska skuldsättningen och finansiella risker hos konsumenter och i samhället i stort. Utifrån möjliga regleringsalternativ anser vi att fördelarna är större än nackdelarna med förslaget om obligatorisk amortering och att det har störst effekt på skuldsättningen.

En förutsättning är dock att reglerna för undantag specificeras tydligare, inklusive vilka objektivt verifierbara förutsättningar som ger konsumenter rätt till undantag, samt vilka intyg från behöriga instanser som ska räcka för att verifiera detta. Vi ser annars en tydlig risk för godtycke hos bolåneföretagen och där konsumenternas underläge förstärks ytterligare. Det är mycket bra att amorteringskravet inte påverkar vid bankbyte.

Vi ställer oss frågande till kritiken som förts fram mot förslaget, att det främst skulle drabba unga. Det haltar eftersom införandet av kravet samtidigt skulle innebära lägre bostadspriser, allt annat lika. Att unga har svårigheter att komma in på bostadsmarknaden i storstäderna är ett stort problem, men en utmaning i första hand för bostadspolitiken.

Vi ser inte heller något problem med att det skulle innebära ett tvångssparande eftersom annat sparande skulle innebära att man ägnar sig åt lånefinansierad spekulation vilket ökar konsumentens risknivå. Vi ser att förslaget kan innebära en viss inlåsningseffekt när det gäller rörligheten på bostadsmarknaden, men effekten är övergående då alltfler omfattas av kravet.

Att som alternativ minska eller ta bort ränteavdraget skulle vara en enklare åtgärd och slå jämnare, men det skulle inte få någon tydlig effekt på skuldsättningsgraden då marknadspriserna skulle anpassa sig nedåt och relationen mellan lån och marknadspris skulle bestå. Att ytterligare höja kravet på egeninsats skulle slå särskilt hårt mot förstagångsköpare, framförallt unga.

För Sveriges Konsumenter

Jan Bertoft, generalsekreterare
Jakob König, projektledare och expert på finansiella tjänster

Se remissyttrandet som pdf