Vi har följt frågan under många år, diskuterat den med våra medlemsorganisationer och kartlagt utvecklingen via vår konsumentrådgivning KonsumentCentrum. Sveriges Konsumenter har också deltagit som expert i utredningen.

Allmänna ståndpunkter: Vår bild är att telefonförsäljning orsakar stora problem hos konsumenterna, som dessutom ökat med åren. Det handlar om allt från irritation över att bli störd till rent bedrägligt "fulsälj". Vi har i många år ansett det råder en klar obalans mellan samhällets värnande av konsumenterna och värnet av de företag som vill sälja via telefon till privatpersoner. Av det skälet har vi krävt skärpt lagstiftning. Värt att notera är också att Sverige länge haft ett relativt lågt rättsligt skydd för konsumenterna jämfört med jämförbara länder i Europa, bland annat våra nordiska grannländer och Tyskland.

Vi anser att utredningen har gjort ett gediget arbete med att klarlägga och analysera problemen. Vi instämmer i bilden av ett betydande missnöje bland konsumenterna som ges ibland annat den refererade TNS Sifo-undersökningen, liksom bilden av problem med påstridiga säljare och konsumenter som inte förstått att de ingått avtal, inte förstått avtalets innehåll och inte heller vilket företag som är avtalspart. Vår bestämda hållning är att mycket har sin grund i systemfrågor - incitament för försäljarna och själva säljmetoden i sig, att söka upp oförberedda människor i hemmet. Sedan branschorganisationerna, trots protester, tillät försäljning till mobiltelefoner finns också problemet med att den uppringde konsumenten ofta befinner sig de störande och distriherande miljöer.

Det är också viktigt att poängtera att anmälningarna till myndigheterna eller anmälningar till DM-nämnden är att betrakta som toppen av isberget. Steget mellan frustration eller förtvivlan från enskild konsument till en genomförd anmälan är långt. Sveriges Konsumenters välkomnar det förslag om skriftlig bekräftelse som nu läggs fram. Det adresserar några av de stora problemen vid telefonförsäljning - att konsumenten överraskas, att tid för överblick och eftertanke inte ges och att säljarna ofta är ihärdiga, ibland aggressiva i sin försäljning. Vi anser att ett sådant krav är självklart och att det väl uppfyller det krav på balans mellan konsumenternas och företagens intressen som direktiven föreskriver. Ett skriftlighetskrav finns ju för övrigt sedan 2014 för telefonförsäljning av premiepensioner.

Sveriges Konsumenter har i vår "100 krav för en starkare konsumentpolitik" inför valet 2014 listat två krav för telefonförsäljning. Förutom skriftlig bekräftelse anser vi att det också behöver införas förhandsgodkännande av konsumenten (opt-in) för att få ringa upp i säljsyfte. Vi anser det principiellt felaktigt att det ska krävas en aktiv handling för att avsäga sig marknadsföring med ett så privat, överrumplande och påträngande medel som telefonen (inklusive mobiltelefonen). Dessutom är Nix-registret, som brukar framhållas som argument mot opt-in, inte tillräckligt effektivt skydd mot oönskade säljsamtal. Vägar att kringgå en Nix-spärr har ökat och torde öka än mer då konsumenterna sluter allt fler avtal på internet som i praktiken innebär att de ger ett medgivande till att bli kontaktade av telefonförsäljare från andra än dem de har en etablerad kundrelation med. Om dagens system med opt-out ska bestå är det absolut centralt att krav på ett skriftligt godkännande blir en fungerande ordning för alla oanmodade säljsituationer via telefon till konsument och att möjligheten till kryphål hålls till ett absolut minimum. Tiden mellan samtal och bekräftelse ska också verkligen ge tid till eftertanke och jämförelse. En utvärdering bör ske något år efter ikraftträdandet av en ny lag och utvecklingen nogsamt följas av oberoende parter.

Läs vidare remissyttrandet i dess helhet