Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra sig om ovanstående departementspromemoria.

Eftersom överskuldsättning slår hårt mot utsatta grupper är det nödvändigt med kraftfulla politiska åtgärder, inklusive en effektiv tillsyn och sanktioner som fungerar preventivt för oseriösa företag. Som fastslås på sidan 15 ff har det funnits brister i de nuvarande reglerna och vi instämmer helt i slutsatserna att starka konsumenthänsyn talar för en skärpning. Även om reglerna för vad som händer vid bristande kreditprövning gradvis skärpts har de inte räckt till. Vi stödjer därför helt det förslag som ges att ett beslut om förbud att lämna krediter ska börja gälla omedelbart.

Huruvida detta är tillräckligt effektivt återstår att se och vi utgår från att effekterna kommer att utvärderas ur ett konsumentperspektiv. Frågan är ju också aktuell i den pågående utredningen om en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter (Dir 2015:43).

Stockholm dag som ovan
Jan Bertoft, generalsekreterare