Vi instämmer i promemorians problembeskrivning och välkomnar många av förslagen, bland annat de som handlar om försäljningsmetoderna. De gångna årens skandaler, senast Allra, har visat att det är absolut nödvändigt. Vi anser också att det är centralt och hög tid att skärpa kraven och kontrollen av fonders hållbarhetsarbete i premiepensionssystemet.

Vi koncentrerar oss på de förslag i promemorian där vi har haft möjlighet att göra fördjupade analyser.

 Kapitel 6 Ett nytt ansökningsförfarande

De gångna årens skandaler med oseriösa bolag visar att en striktare tillståndsgivning med hårdare krav på bolagen och uppföljande kontroll behövs. Vad gäller avsnitten 6.1 - 6.5 har vi inget att invända, när det gäller 6.6 avstår vi från att ge detaljerade synpunkter på grund av de svåra avvägningar som ligger i kraven. Tre års avkastningshistorik finns det till exempel goda skäl för, men samtidigt kan det stoppa nya fonder, till exempel med höga hållbarhetskrav, att komma in på fondtorget. Det centrala i avvägningarna är att det finns ett mycket tydligt konsumentperspektiv i föreskrifterna.

Kapitel 7 Hållbarhetskrav

Vi anser att förslaget om att införa ett grundläggande krav på hållbarhetsinformation från alla fonderna i systemet är bra men ser fortsatta svårigheter för pensionsspararna att göra hållbara informerade fondval eftersom informationen är krävande och svår att jämföra. Fondförvaltarens beskrivning kan också lätt ge överdrivna förväntningar hos spararen som sedan blir besviken när någon oberoende granskning visar vad det innebär i praktiken.

Vi välkomnar därför särskilt förslagen om att Pensionsmyndigheten ska ställa egna krav och utöva tillsyn av fondernas hållbarhetsarbete, så att pensionsspararna kan känna sig trygga med en grundläggande nivå på hållbarhet hos fonderna i systemet. Vi anser dock att minimikravet bör vara högre än att fonden säger sig beakta hållbarhetsaspekter på något sätt. De flesta fondförvaltare säger sig ta hänsyn till hållbarhet idag, men skillnaderna är stora när det gäller innebörden. För att säkerställa en tillräcklig nivå måste Pensionsmyndigheten ställa upp egna detaljerade krav för att underlätta jämförelser för alla grupper av konsumenter. Vi anser att ett minimum borde vara att fondförvaltaren har en tydlig och heltäckande hållbarhetspolicy för fonden, tydligt redovisade processer för hur policyn implementeras samt uppföljningsmekanismer. För att informationen ska vara tillförlitlig krävs att den verifierats av tredje part, vilket föreslås i promemorian. Vi håller dock med om att det finns risker för att den verifierande parten gör en alltför generös uttolkning. Därför är det viktigt att Pensionsmyndigheten gör egna stickprovskontroller av fonderna för att motverka större avvikelser.

För att ytterligare uppmuntra fondförvaltare med ambitiösare hållbarhetsarbete är vårt förslag att man skulle premiera dem genom att de får ha fler fonder i systemet än de som bara uppfyller minimikraven. På så sätt skulle premiepensionssystemet uppmuntra dem att satsa ytterligare för att ligga i framkant och driva på utvecklingen inom hållbar fondförvaltning.

Kapitel 8. Marknadsföring, telefonförsäljning

Vi stöder helt de förslag som läggs här och tycker att det hög tid att de införs. Erfarenheterna visar klart att telefonförsäljning är en olämplig försäljningskanal för dessa produkter, som också handlar om mycket stora värden för konsumenterna. Som nämns så har kravet på skriftlig accept - som nu också införs på all telefonförsäljning enligt regeringens presenterade lagförslag - inte räckt på detta område och därför är det nödvändigt att gå ett steg till. Värdet för konsumenterna att få säljsamtal om premiepensionsfonder torde vara betydligt mindre än de risker som detta visat sig innebära.

Kapitel 9. Egenhändig underskrift

Sveriges Konsumenter stöder helt detta förslag, på de goda skäl som anges i promemorian. Här är det dock viktigt att följa upp att bestämmelsen får avsedd effekt och inte kringgås genom olika fullmakter.

Kapitel 10. Avgifter för fondförvaltare

Sveriges Konsumenter har inga invändningar mot detta förslag. Här kan det vara på sin plats att nämna det förslag som vi tidigare lämnat om en ”insättningsgaranti” för konsumenterna, för att skydda dem mot att förlora pengar när de drabbas genom direkt olagliga transaktioner. Se mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6819004